Kraj zrušil rozhodnutí o stavbě cyklostezky na Jičínsku

cesta 1 HRADEC KRÁLOVÉ/ JIČÍN – Krajský úřad Královéhradeckého kraje zrušil k 30. říjnu rozhodnutí jičínského odboru dopravy o ohlášení stavby na cyklostezku Jičín – Železnice.  Podle krajských úředníků totiž současná cesta není stavbou, a tudíž musí odbor dopravy na akci vydat povolení v režimu územního a stavebního řízení, nikoliv pouze ohlášení stavby. Podnět na prošetření povolení podali odpůrci stavby asfaltové cyklostezky. Město se proti tomuto rozhodnutí nejspíše  v 15-ti denní lhůtě odvolá. O dalším postupu bude rozhodovat Rada města tuto středu 12. listopadu. Zveřejňujeme k prostudování tiskovou zprávu z jičínské radnice, která reaguje na rozhodnutí Krajského úřadu, připojujeme v odkazu celý text rozhodnutí a také veřejnou výzvu místostarostovi města Jičína Petru Hamáčkovi.

K rozhodnutí se vyjádřil šéf odboru dopravy

Téměř dva kilometry dlouhá bezbariérová stezka pro cyklisty, chodce a bruslaře by měla vést starou původní cestou jabloňovou alejí ze severního okraje Čeřovky u zahrádkářské kolonie, kolem Zebína, až na stávající komunikaci k Prostřednímu Mlýnu v Železnici, kde má končit asi 200 m od železnické pily. Na tuto akci byl dne 28. 4. 2014 vydán odborem dopravy MěÚ v Jičíně souhlas s ohlášením stavebních úprav, který Krajský úřad na základě podnětu odpůrců zrušil. „Zásadním důvodem pro zrušení rozhodnutí je podle Krajského úřadu neexistence stavby, až na krátký 200 metrový úsek s asfaltovým povrchem u skládky Zebín. Sotva patrné vyježděné koleje nezakládají dle Krajského úřadu existenci stavby. Navíc Krajský úřad měl k samotnému ohlášení další, zpravidla procesní připomínky, se kterými se ztotožňujeme a můžeme je doplnit. Výjimkou je ale připomínka, která vyvrací to, že plánovaná úprava je ve veřejném zájmu. S tím náš odbor nesouhlasí, neboť stezka podle nás přispěje k vyšší bezpečnosti pěších a cyklistů při pohybu mezi Železnicí a Jičínem,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Ing. Martin Duczynski.

„Je to původní Železnická cesta“, upozornil místostarosta

„Město Jičín rozhodnutí Kraje plně respektuje, ale na druhou stranu nejsme o neexistenci zmíněné cesty nijak přesvědčeni. Navržená cyklostezka vede prokazatelně v trase původní takzvané  “Železnické cesty“, jak je zřejmé z map z minimálně dvou minulých století. Ještě na mapě Jičína z r. 1960 je tato cesta zachycena v celé délce, včetně svého začátku v dnešní ulici Železnická. Ta nebyla původně ukončena na ul. Bolzanova, ale vedla v téměř přímém směru kolem tenisových kurtů na Čeřovce přes prostor, kde se plánuje stavba cyklostezky, až do Železnice. Obdobně je tomu i na některých pozdějších méně podrobných mapách. Nejen odbor dopravy se vzhledem k uvedenému názvu ulice Železnická tedy domnívá, že tato cesta do Železnice může být starší, než je spojení po stávající silnici II. třídy přes Valdice. Domníváme se tedy, že zde cesta byla, protože je zde stále patrné umístění historické stavby, její náspy, zářezy, propustky a místy i jasně zřetelné zpevnění. O dodnes udržovaném stromořadí nemluvě,“ komentuje situaci místostarosta města Mgr. Petr Hamáček. Podle jeho vyjádření tak město nejspíše podá v zákonné lhůtě odvolání na ministerstvo dopravy.

Současná cesta je neudržovaná a nedá se použít celoročně

Na cyklostezku získalo město Jičín dotaci výši 85 % způsobilých výdajů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládaná projektová cena stavby je 5 226 000 Kč, ale tu zřejmě ještě sníží výběrové řízení. S výstavbou se počítá během roku 2015. Cesta leží na pozemcích Jičína a Železnice a obě obce se shodly, že je to cesta nejlepší a nejbezpečnější řešení cyklodopravy pro obyvatele obou obcí. Současná cesta je neudržovaná a nedá se využít celoročně. Rekonstrukce obsahuje i výsadbu a úpravu zeleně (stromů) podél cesty, stezka nebude osvětlená, tudíž nenaruší přírodní scenérie. Má být dlouhá 1853 metrů, široká 3 metry a s asfaltovým povrchem. Právě povrch cyklostezky budí v Jičíně emoce, protože někteří obyvatelé nesouhlasí se zmíněným povrchem a preferují nezpevněný povrch cesty.

Ing. Magdaléna Doležalová, komunikace s veřejností MěÚ v Jičíně

Kompletní znění rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

http://www.jicinsko.cz/public/KUKHK_DS_2014_15045-01.jpg
http://www.jicinsko.cz/public/KUKHK_DS_2014_15045-02.jpg
http://www.jicinsko.cz/public/KUKHK_DS_2014_15045-03.jpg
http://www.jicinsko.cz/public/KUKHK_DS_2014_15045-04.jpg
http://www.jicinsko.cz/public/KUKHK_DS_2014_15045-05.jpg

Veřejná výzva místostarostovi města Jičína Petru Hamáčkovi

                                                                                                         V Jičíně dne 10. listopadu 2014

Vážený pane místostarosto,

v rámci veřejné diskuse o cyklostezce Jičín-Železnice před cca dvěma měsíci bylo zástupci Města Jičína a některými pracovníky MěÚ Jičín opakovaně v médiích veřejně deklarováno, že všechny úřední podklady včetně stavebního povolení na tuto akci jsou v naprostém pořádku, dokonce, že celá žádost o dotaci byla konzultována na patřičných místech, a tudíž, že jakékoliv podezření na případné pochybení v této věci jsou jen čiré a nepodložené spekulace.

Velký prostor byl těmto tvrzením věnován jak na tiskové konferenci Města Jičína dne 9. 9. 2014, tak v médiích zaštítěných Městem Jičínem:

Tiskové zprávy na stránkách mujicin.cz http://www.mujicin.cz/nova-cyklostezka-otevre-v-pristim-roce-obyvatelum-vstup-do-krajiny-z-jicina-podel-cidliny-az-k-zebinu-a-do-zeleznice/d-1285093

v tištěném Jičínském zpravodaji, listopad 2014

file:///C:/Users/Owner/Downloads/zpravodaj%20listopad%20final%20(1).pdf

ve videoreportáži Jičínský zpravodaj ze dne 6. 10. 2014 http://vctv.cz/archiv/video/jicinsky-zpravodaj-06-10-2014-19-15

Současně byla tato tvrzení prezentována v regionálních médiích, v Jičínském deníku, Nových novinách, na informačních portálechwww.zpravyceskyraj.cz a www.mojejicinsko.cz.

Nutno podotknout, že se jednalo o nezvykle intenzivní aktivitu města.

Veřejnost přitom upozorňovala na nesrovnalosti v podkladové dokumentaci k žádosti a na závažné chyby v procesní stránce, i na to, že asfaltový povrch má značné množství odpůrců. Tato upozornění však byla zástupci Města Jičína buďto přehlížena, nebo veřejně bagatelizována a označována za nepravdivá. Představitelé města vyvinuli velké úsilí k prosazení záměru navzdory nesouhlasným reakcím ze strany veřejnosti, což vzbuzovalo oprávněné otazníky.

Jak vyplývá z rozhodnutí KÚ KHK ze dne 30. 10. 2014, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Cyklostezka Jičín-Železnice, tedy jediný povolovací dokument, který Město Jičín samo sobě vystavilo, obsahoval abnormální výši závažných nedostatků a pro vysokou míru nezákonnosti byl zrušen. Postup úřadu, který představitelé vedení města tolik hájili, byl shledán jako naprosto chybný a nepatřičný.

V souvislosti s tím Vás tímto žádám, aby v rámci deklarované objektivity a otevřenosti Město Jičín a MěÚ Jičín vyvinuly stejnou aktivitu a minimálně ve stejném rozsahu (viz výše) a identickými informačními kanály informovaly občany Města Jičína o příčinách zrušení souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, a to v plném rozsahu, tedy aby byly explicitně uvedeny všechny nedostatky, které KÚ KHK v daném dokumentu shledal.

Zároveň požaduji, aby byla provedena analýza příčin tohoto pochybení a uvnitř úřadu bylo přijato systémové opatření, které do budoucna podobným případům zabrání. Předpokládám, že o tom rovněž budete veřejnost informovat.

Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Pavel Kracík

Reakce místostarosty Petra Hamáčku na veřejnou výzvu

Vážený pane Kracíku,
děkuji za Váš mail. Záležitost ohledně stavebního povolení jsme komunikovali intenzivně v reakci na tvrzení, která se objevovaly, že Město Jičín nemá na realizaci cyklostezky stavební povolení. Předložili jsme tedy na tiskové konferenci stavební ohlášení, které bylo v danou chvíli platné a podle názoru úředníku městského úřadu naprosto v pořádku. Necítím se být odborníkem na stavební právo a přirozeně věřím úsudku mnohdy lety prověřených úředníků města, kteří podobných rozhodnutí vydávají desítky a stovky ročně. Tato informace pak byla přejata všemi Vámi zmiňovanými médii, stejně tak jako bude přejata informace o zrušení stavebního ohlášení. Tisková zpráva města byla zvěřejněna dnes ještě před obdržením Vašeho mailu viz http://www.mujicin.cz/krajsky-urad-zrusil-rozhodnuti-odboru-dopravy-o-ohlaseni-stavby-na-cyklostezku-jicin-zeleznice-mesto-se-proti-tomuto-rozhodnuti-nejspise-odvola/d-1285504.
Když se objevila informace, že byl dán podnět na přezkoumání tohoto ohlášení na krajský úřad, říkali jsme, že budeme reagovat podle jeho rozhodnutí. Nyní tedy zrušíme vyhlášenou veřejnou zakázku na zhotovitele a odvoláme se k odvolacímu orgánu, kterým je ministerstvo dopravy.
Zcela jistě se zeptáme úředníků města, jak je možné, že bylo jejich rozhodnutí zrušeno. Úředníci města jsou však přesvědčeni o tom, že rozhodnutí je diskutabilní a že na danou věc lze pohlížet více způsoby. Abychom si rozuměli, v žádném případě samotné rozhodnutí krajského úřadu nezpochybňují. Počkáme tedy na rozhodnutí ministerstva dopravy.
Nicméně bych chtěl upozornit, že je zde také jasné rozhodnutí zastupitelstva, ve kterém nejvyšší orgán města řekl, že si přeje cyklostezku s hladkým asfaltem a pokud neřekne jinak, bude o ni město nadále usilovat.
Mějte se fajn.
Petr Hamáček

 Autor veřejné výzvy považuje odpověď za nedostatečnou a tendenční

V Jičíně dne 11. listopadu 2014

 Vážený pane místostarosto,

děkuji za Vaši odpověď, která však řeší obsah mé veřejné výzvy pouze částečně, resp. nedostatečně a značně tendenčním způsobem.

Rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje tvoří čtyři stránky textu, jenž představuje prakticky souvislý výčet celé řady závažných pochybení a nezákonných postupů.  V oficiální tiskové zprávě města ze dne 10. 11. 2014 se však pouze praví, že: „Zásadním důvodem pro zrušení rozhodnutí je podle Krajského úřadu neexistence stavby“, a dále již občan nalezne pouze zmínku o jakýchsi dalších procesních připomínkách.

Nejsem si docela jist, zda lze obsah čtyřstránkového rozhodnutí KÚ KHK, které pro Město Jičín a MěÚ Jičín vyznívá poměrně tristním způsobem, zamést pod stůl touto tiskovou zprávou a nezákonné postupy a hrubé chyby přejít historizujícími úvahami pracovníků MěÚ Jičín o stáří tzv. Železnické cesty. Občané města mají nejspíše jinou představu o objektivním informování veřejnosti a předpokládám, že volební program Sdružení pro Jičín slibující občanům výrazné posílení transparentnosti radnice by si zasloužil důstojnější naplnění než je mlžení, bagatelizování a poskytování neúplných a tendenčních informací.

Dovoluji si tedy zopakovat svoji veřejnou výzvu, aby Město Jičín a MěÚ Jičín vyvinuly stejnou aktivitu, jako když před 2 měsíci hájily právní nezávadnost stavebního povolení, a minimálně ve stejném rozsahu a identickými informačními kanály (aktualizace tiskové zprávy, video-reportáž Jičínský zpravodaj, tištěný informační měsíčník Jičínský zpravodaj atd.) uvědomilo občany Města Jičína o objektivních příčinách zrušení souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a to v celém rozsahu. Tedy aby byly explicitně uvedeny všechny nedostatky, které KÚ KHK v daném dokumentu shledal.

Pokud se týká druhé části mé výzvy, bohužel jste ji zřejmě nesprávně pochopil. Nežádal jsem Vás, abyste se pouze zeptal úředníků města, jak je možné, že bylo jejich rozhodnutí zrušeno. Moje výzva směřovala ke zjištění konkrétní osoby či osob, které jsou zodpovědné za hrubé pochybení a lajdácký přístup při přípravě podkladů žádosti, resp. které jsou zodpovědné za to, že dotčené orgány státní správy (SPP, životní prostředí atd.) neobdržely k posouzení aktualizovanou verzi dokumentace, čímž bylo způsobeno, že povolení nebylo opatřeno potřebnými stanovisky a dokumenty (viz Rozhodnutí KÚ KHK, str. 3). Stejně tak Vás vyzývám, aby bylo přijato systémové opatření, které do budoucna podobným případům zabrání a aby o tomto konkrétním opatření byla informována veřejnost.

Předem Vám za to děkuji.

S pozdravem

Pavel Kracík

„Dejte nám trochu času, abychom to mohli uvážit..“

Vážený pane Kracíku,
včera jsem hovořil na téma zrušeného stavebního ohlášení s redaktory České televize a panem Němečkem z Nových novin, dnes s panem Jirešem z Jičínských novin a slečnou Koulovou ze serveru mojejicinsko.cz. Všichni měli rozhodnutí krajského úřadu k dispozici a ptali se mě na něj.  Na serveru zpravyceskyraj.cz je zveřejněno rozhodnutí krajského úřadu a Vaše veřejné výzvy (pozn. redakce Dobrých zpráv:  zveřejnili jsme neprodleně všechna dostupná vyjádření pana Hamáčka, včetně jeho citace z tiskové zprávy, kterou v podstatě celé téma přednostně otevíráme…). Takže se mi zdá, že o celém problému je veřejnost přímo zasypána informacemi a z tohoto pohledu je informování až nestandardní. Naštěstí nežijeme ve světě, kde si politici vybírají témata, na které se budou novináři ptát, nemohu tedy snadno zařídit, aby bylo toto téma zařazeno i do jičínského videozpravodaje.
Odbor životního prostředí a památkáři se vyjádřili k penetračnímu makadamu, tedy hrubému asfaltu. Odboru dopravy se pravděpodobně zdálo, že rozdíl je tak malý, že není třeba je zatěžovat novým posuzováním. Rozdíl mezi hladkým asfaltem a hrubým je několik milimetrů na povrchu. Vše ostatní je stejné. Samozřejmě je to velmi formální pochybení. Pokud vydává stavební ohlášení odbor dopravy, tak pak všechny neduhy tohoto ohlášení samozřejmě padají na odbor dopravy. Nicméně nevnímám celou záležitost tak striktně jako Vy, neboť odbor dopravy vydává takovýchto ohlášení velké množství, prochází státní kontrolou, a tak se může stát, že někdy udělá chybu.
Bylo by také docela dobré, kdybyste nám všem dal alespoň trochu času, abychom mohli uvážit, zda přijmout nějaké opatření a případně jaké. V tuto chvíli upřímně říkám, že nevím, co by bylo nejlepší a cyklostezka Jičín-Železnice není opravdu jediným problémem, který v tuto chvíli řeším.
Mějte se fajn.
Petr Hamáček

Dobrý den,

prý jsem ve svém textu vyvolal dojem, že paní Wildová (Dobré zprávy) se nezajímala o tuto kauzu a pouze přetiskla jednostranný názor. Bylo tomu přesně naopak. Pokud to takto vypadá, tak se za to dodatečně omlouvám.

Mějte se fajn.

Petr Hamáček

18 komentářů u „Kraj zrušil rozhodnutí o stavbě cyklostezky na Jičínsku

 1. Pavel Kracík Autor příspěvku

  Pracovníci odboru dopravy MěÚ Jičín jinak velmi správně vyvozují, že historická komunikace z Jičína do Železnice údolím řeky Cidliny je starší než trasa po stávající silnici II. třídy přes Valdice. Podle mého názoru však opomenuli závažný fakt, že je podstatný rozdíl mezi zaniklou historickou komunikací, jejíž relikty lze dodnes v krajině pod Zebínem spatřit, a tím, jaký úřední statut má stávající pěšina kolem Bílého mlýna, která je sice zanesena v mapách ještě v 60. letech 20. století a po níž dodnes jezdí traktory na pole, ale která je nejspíše pouhou turistickou stezkou či polní pěšinou, jež nejspíše nebude chápána jako stavba či dopravní komunikace ve smyslu zákona.

  Tzv. Hradecká cesta, historická komunikace, jež od nejstarších dob směřovala od Úlibic prostorem mezi Valdicemi a Železnicí až ke Kněžnici a dále k Turnovu a Pojizeřím až k Žitavě, byla rovněž historickou komunikací, která je velmi dobře patrná na historických mapách 19. století. Dnes je z ní dokonce místy zachována cela řada pěšin a polních cest, těžko však lze o těchto úsecích hovořit jako o stávajících dopravních komunikacích. Stejně tak intaktně zachovaná, do skály sekaná raně středověká komunikace z Prachovského sedla podél hotelu Košíček až na hradiště Starý Hrádek v Prachovských skalách je ukázkovým případem historické komunikace. Jedná se však o dopravní komunikaci-stavbu z hlediska legislativy 21. století?

  Mgr. Pavel Kracík

 2. Jaroslav Krejcar

  Kdyby se vešel, přidal bych nadpis svému komentáři: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, aneb proč je dobré vzít v potaz a neobcházet názory odborné veřejnosti.

  Osobně se obávám, že se jedná o klasický účelový výklad stavebních, dopravních i správních předpisů. Účelem bylo nejspíše zkrácení napjatých dotačních termínů, s tím bohužel spjaté obcházení neopominutelných práv a legislativy, pevně věřím, že nikoliv osobní ambice. Pokud je v takto významných změnách eliminován názor odborníků z řad veřejnosti, stavby se rozhodují zejména, či pouze politicko – ekonomicky (tak jako dříve), nese to podobně trpké ovoce.

  Pokud se jedná o „původní Železnickou cestu“, nechť je uvedena do původního stavu. Pokud se ale umísťuje asfaltová komunikace, nechť projde standardním územním řízením, jako každá jiná.

  Děkuji za možnost vyjádřit názor
  J. Krejcar

 3. Miroslav Matějka Autor příspěvku

  Hezký den.
  Omlouvám se, že vstupuji do diskuse, ale vzhledem k tomu, že jsem v té době byl ještě zastupitelem, tak snad mohu. Dovolím si jen jednu poznámku.
  Pokud se dobře pamatuji a je to dohledatelné tak ano, ZM jak píše pan místostarosta, rozhodlo jak rozhodlo (5 nebo 6 nás bylo proti). Je však nutné říci, že řada zastupitelů, kteří hlasovali pro, činili tak na základě ujištění úředníků spadajících pod řízení pana tajemníka a dle stanoviska euromanažara Brykner. A to sice ve smyslu, že souhlasná stanoviska a postup (ohlášení) M.úřadu pro změnu projektu na asfaltový povrh jsou v pořádku. Ejhle, ukazuje se, že ne zcela (viz stanovisko KU). Otázka zda hlasování pod novými skutečnostmi nerevokovat.
  Pak se jako bývalý zastupitel jen ptám a doporučuji, aby tajemník úřadu a pan euromanažer měli lépe vysvětlit, v čem došlo k pochybení, proč k němu došlo a proč řadu zastupitelů uvedli v omyl a vyvodit z toho nějaký závěr.
  Promiňte tento malý postřeh a přeji novému vedení města a zastupitelům jen ta správná rozhodnutí.

  Bc.Miroslav Matějka,DiS.
  GSM: 603 507 419

  Strana Práv Občanů
  předseda Královéhradecké organizace

 4. Pavel Kracík Autor příspěvku

  Vážený pane místostarosto,

  nepochybně jste dobře postřehl, že jsem psal o médiích zaštítěných městem Jičínem. Navíc sám víte, že o obsahu videoreportáží Jičínského zpravodaje do značné míry rozhoduje ten, kdo si reportáž u společnosti VČTV s.r.o. objednává, tedy v tomto případě město Jičín (viz Usnesení č. 35/66/RM z roku 2013 a následná smlouva s VČVT).
  Tvrzením, že nemůžete „snadno zařídit, aby bylo toto téma zařazeno i do jičínského videozpravodaje“, děláte z občanů hlupáky, což nepokládám za šťastné, stejně jako nevidím příliš prozíravé veřejně házet všechnu vinu na odbor dopravy. Žadatelem o vydání souhlasu bylo Město Jičín, které mělo ke své žádosti o stavební povolení přiložit kompletní a aktualizovanou dokumentaci, což se nestalo. Odbor dopravy vážně pochybil, když Městu Jičínu vydal souhlas navzdory skutečnosti, že tyto podklady byly očividně nedostatečné. Další pochybení ovšem padají na hlavu osoby, která byla pověřena za Město Jičín připravit podklady k žádosti. I tato skutečnost a můj cílený dotaz na ní Vám jistě rovněž neušly.
  Neočekával jsem od Vás, že se k věci postavíte sám od sebe čelem, ale obsah Vašich odpovědí mě poněkud překvapil. Nebudu Vás již tedy zatěžovat veřejnými výzvami a zkusíme se společně dobrat odpovědí jinou cestou.

  S pozdravem
  Pavel Kracík

 5. Robert Smolík Autor příspěvku

  Dobrý večer všem,
  je to opravdu krásně absurdní výměna mailů, má snad až divadelní parametry. Z mého pohledu se ptám: nebylo by lepší hledat nějaký kompromis pro budoucnost? Protože jak píše Petr, na asfaltové ciklostezce se shodlo celé zastupitelstvo a nedělám si iluze, že by se shodli i většina občanů.
  Nešlo by tedy uvažovat třeba o variantě využít panelovou cestu, která by se vyasfaltovala a napojila na Jaselskou?
  Je přeci zbytečné se takto zablokovávat ve svých zákopech.
  Čím dál víc mě mrzí jak malé zastoupení v našem zastupitelstvu mají ženy.
  Dobrou noc Robert

 6. Hynek Zlatník Autor příspěvku

  Vážení,

  i mně se zdá Petrova odpověď dost nešťastná, ovšem jako mnohem větší problém vidím to, jak se město prohnulo až k zemi a poslušně předělalo projekt, který byl k přírodě relativně šetrný, na projekt, kterým si nevratně ničí svou vlastní přírodu, kvůli vidině utržení peněz, které se – nezlobte se – dají použít na něco smysluplnějšího a potřebnějšího, než na asfaltování přírodních cest a alejí. Já to vnímám jako morální selhání, a všechna navazující selhání (mizerná příprava, pokus o obejití zákona, podivné chování vůči těm, kteří na to poukazují, a koneckonců nově i snaha dokázat, že v Jičíně nám platí jiné zákony, než ve zbytku republiky, a že ušlapaná tráva s hlínou jsou stavba) jsou jen důsledkem.

  Jak dál? Myslím, že by se měl nejprve samostatně řešit a postavit (a to za své, nikoliv za dotaci) úsek od cvičáku na hranici s obcí Železnice. Ten je nejpotřebnější. Vznikne tím propojení, po kterém se volá, odstraní se technické problémy (voda apod.) a zůstane zachován cenný kus příměstské přírody, každý bude mít zároveň svobodnou volbu, jakou cestu dál použije.

  Další postup by se měl odvíjet od všeobecného konsensu a střízlivého zhodnocení toho, co vlastně od krajiny a přírody chceme a co si k ní můžeme dovolit. Debata by měla probíhat na mnohem odbornější a koncepčnější úrovni, než dosud, počítat s účastí zainteresovaných skupin a hlavně by měla být oproštěná od antivizí způsobených finančním tlakem, které vedou jen k deformacím. Teprve potom by se měl hledat způsob financování, ovšem za podmínky, že nás nikdo kvůli tomu nebude tlačit do věcí, které nechceme – to je principálně naprosto špatné.

  Tudy by podle mě (a snad nejen podle mě) mohla vést cesta ven.

  Pokud bude zájem o seriózní debatu a bude ochota vnímat i rizika, na která se mnozí z nás snažíme už přes čtvrt roku decentně upozorňovat, určitě se nejen já rád zapojím do diskuse.

  S pozdravem
  Hynek Zlatník

 7. Jaroslav Krejcar Autor příspěvku

  Vážení a milí,
  Zredukoval jsem adresář, neb toho bylo napsáno nezvykle hodně. Vše podstatné výstižně již popsal a zařídil Pavel Kracík, Hynek Zlatník, Petr Hamáček, někteří si vzali tuto akci trochu jako osobní výzvu J. Osobní zkušenost mi ovšem připomíná, že vše se bohužel dá vymyslet ještě lépe, než jsem vymyslel sám a pozorně naslouchat kritikům se vyplácí. Nápad za pár peněz zpevnit bahnitý úsek od cvičáku na hranici obce Železnice, vysypat a zhutnit obvyklé kaluže a bahnitá místa…. opravdu na všechno potřebujeme veřejné soutěže, dotace a unii ? Snažme se dělat věci nejlépe a nejefektivněji, jak dovedeme, bez stresu, byť může příprava trvat déle. Osobně jsem rád, že akce dopadla jak dopadla. Nepotřebuji se kochat rozkvetlým lučním kvítím z hladkého ani hrubého asfaltového tělesa rychlodráhy. To bych za svižné jízdy a rušného provozu kolem asi ani nestihl. Plně se ztotožňuji s nutností nové a širší diskuze. Ta se také nějak nestihla (kromě tradičně tendenční píár mediální masáže). Ale třeba si nakonec bruslaři a silniční cyklisté asfalt i přes argumentaci odborníků + ochránců přírody jednoduše vymíní, kdo ví ?

  Dovolte mi ještě jednu poznámku. Prosím nenuťme v budoucnu úřad, ale zejména jeho lidi, ohýbat zákony jen za účelem získání dotací, potažmo soukromého finančního prospěchu. Ať už se týkalo koupaliště, koleje, stadionu, cyklostezky, pořízení Arisu, nebo čehokoliv dalšího podobného. Pokud akce dává od počátku smysl pouze části zasvěcených, ruce od ní pryč. Nestojí za čest a kariéru úředníků, ta se penězi vyvážit nedá (alespoň dle mého). Snaha se nakrátko zavděčit nadřízenému, byť jen obyčejným přivřením obou očí, může mít později smutné a tristní následky. Vidíme je dennodenně den v televizi, novinách, internetu. Mnozí jsou dnes rádi, že se „řádnému hospodáři“ Jičínu trestní stíhání a soudy oklikou vyhnuly.

  Přeji pěkný den všem, nové koalici úspěchy, soudnost a vždy dostatek rozumu v hrsti J
  Nenapravitelný žvanil a pisálek v jednom
  Jarda Krejcar

 8. Ing. Jiří Balský Autor příspěvku

  Vážení zúčastnění,

  zdravím Vás všechny z Josefova, kde dýchám za Jičín, přeji všem, kteří se k této věci musí či chtějí vyjadřovat, hledat a najít řešení, aby se nakonec dobrali k dobrému výsledku, ale prosím Vás, abyste si mě vymazali z rozdělovníku mejlů, v tomto případě počkám na výsledek a nemám nyní prostor velmi zaujatou debatu sledovat.
  Bez ohledu na obsah jednotlivých názorů oceňuji skutečný zájem všech debatujících.

  Promiňte mi odlehčení na závěr – při odstupu, který nyní mám, si to věřím mohu dovolit.
  Nezvykle teplý listopad ještě pořád zve k vycházce do přírody. Zkuste ve stylu humoru Václava Koubka zorganizovat dvoukolák lahváčů a společně si cestu projít. Pivo, svěží vzduch, vlastní společná zkušenost.. Jičínské společnosti by to mohlo prospět.

  S pozdravem a přáním všeho dobrého

  Ing. Jiří Balský
  ředitel

  Okružní 418
  551 02 Jaroměř-Josefov
  tel. 491 509 541, 602 746 233
  e-mail: balsky.jiri@npu.cz
  datová schránka: 2cy8h6t
  http://www.npu,cz

 9. Petr Krupka Autor příspěvku

  Vážení,dovoluji si vstoupit do této diskuse jako uživatel- cyklista a patriot Jičína a okolí.
  Musím upozornit na to,že o teritorium bývalé cesty do Železnice se začal zajímat před několika lety SOPM Jičína a z jeho opakovaných podnětů došlo před lety k obnově celé jabloňové aleje od zahrádek až ke skládce.
  V té době zde skutečně žádná viditelná/v převážné části/cesta nebyla, tato byla zarostlá a neudržovaná a vše jezdilo a chodilo se na soukromých loukách.Po obnově aleje došlo skutečně i k vysekání původní cesty,obnovení úvozu a navedení pěších a cyklistů na tuto pěšinu.Žel její /krásné aleje/ pravidelné kosení a údržba nebyla prováděna a zde mimo jiné vznikla myšlenka/podnět cyklistů-kol kolem Jičína dokola!/na vybudování cyklostezky.
  Pominu peripetie vývoje, ale pozastavím se nad sumou 6mil. korun za cca 2km cyklostezky,kdy údajně se mají v ČR pohybovat obj. náklady na 1km v rozsahu 800tis.,tedy s tím,že město bude muset hradit cca 2mil.
  Jako uživatel, jak pěší tak především jako cyklista si kladu s mnoha spoluobčany otázku co nám zde chybí a vadí? Stezka je v podstatě vytyčena a problémová jsou tři místa a to navedení do aleje od zahrádek,propadlý mostek v úrovni Bílého mlýna a mostek na konci cvičiště při vjezdu na louku k pile a snad ještě úprava cesty po louce k asfaltce u pily,tudíž ne mnoho co by určitě nemělo stát 2mil. pokud se rozhodneme tyto úpravy udělat v režii města./a i ušetříme v rozpočtu/
  Tedy není na místě přehodnotit celou koncepci plánovaní vybudování „ nové „ cyklotrasy,když tato je již exitující, do dnešních dnů reálně využívaná jen s připomínkami nutnosti drobné opravy a údržby???
  Není mi známo,že by něco bránilo tomu,aby byla vytyčena v mapách předmětná cyklotrasa ve stávajícím krásném přírodním provedení po jejich drobných úpravách za zachování jedinečnosti této trasy,která vyvádí cyklisty a pěší téměř přímo z města do volné krajiny???
  Petr Krupka

 10. Ing. Ladislav Brykner Autor příspěvku

  Dobrý den.

  mám pocit, že reakce zde jsou přehnané a dochází k zkreslování pravdivých údajů. Kromě úvodních schůzek s projektantem byla cyklostezka projektována vždy jako asfaltová. Pouze došlo k změně povrchu z penetračního makadamu na asfaltobeton. A to v době mezi neúspěšným prvním kolem podávání žádostí na SFDI (10.1.2014) a druhým kolem (26.5.2014). Hlavním cílem projektu s názvem „ Cyklostezka Jičín –Železnice“ je zvýšit bezpečnost pohybu cyklistů mezi městy Jičín a Železnice, ať už při cestě do zaměstnání, do školy či při rekreačně turistických aktivitách. Cyklisté jsou v současnosti nuceni využívat silně frekventovanou silnici II.třídy – II/286 spojujících města Jičín a Železnice, s intenzitou dopravy 7355 motorových vozidel a 221 cyklistů denně. Silnice II./286 je dopravně silně zatížena , se zvýšeným nebezpečím dopravních nehod, zejména cyklistů a chodců , jak také vyplývá ze stanoviska dopravní policie. Výstavbou cyklostezky bude tento problém vyřešen a cyklistická doprava bude v úseku vybudované cyklostezky vedena odděleně od automobilové dopravy. Navrhovaná cyklostezka je v souladu s koncepcí cyklodopravy ve městě Jičíně a s koncepcí rozvoje cyklostezek města Jičína a okolí . Vzhledem k menšímu provozu chodců byla cyklostezka navržena jako společná pro chodce a cyklisty. Je samozřejmě bezbariérová. Celková délka navrhované cyklostezky je 1853,26 m a šířka je 3 m. Celá trasa je vedena v blízkosti řeky Cidliny po pozemcích převážně ve vlastnictví města Jičína a města Železnice. Výjimku tvoří 47 m 2 ve vlastnictví státu.

  Jednou z mnoha náležitostí žádosti byla i příloha d). Domnívám se, že souhlas s ohlášením stavebních úprav je dostatečný, ale také nejsem odborníkem na stavební právo. Tvrdit, že cyklostezka není ve veřejném zájmu, když hlavním kriteriem pro hodnocení kvality projektu je bezpečnost cyklistů a chodců , mi připadá víc než divné. Nechť rozhodne odvolací orgán.
  Jaké náležitosti muselo Město Jičín na SFDI předložit, zasílám pro Vaši informovanost níže.

  Ing. Ladislav Brykner
  projektový manažer
  Městský úřad Jičín
  Žižkovo nám. 18
  Tel.: 493 545 110
  Mobil: 731 530 800

  5. Náležitosti žádosti
  Žadatel o příspěvek musí předložit svou žádost písemně v listinné formě v termínu stanoveném těmito Pravidly. Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou ve smyslu platné právní úpravy jednat jménem či za žadatele a její součástí musí být:
  a) Řádně vyplněný průvodní list, který je Přílohou č.1 těchto „Pravidel“.
  b) Doklad o vlastnictví, spoluvlastnictví nebo jiném právním titulu žadatele k nemovitostem (pozemkům a objektům), jichž se akce týká, resp. uvedeným ve stavebním povolení,popř. doklad o řešení vlastnických či jiných práv žadatele o příspěvek k těmto nemovitostem, které jsou ve vlastnictví třetích osob:
  – kopie výpisu z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce k datu podání žádosti a snímku katastrální mapy a
  – Smlouva o převodu nemovitosti (např. darovací, kupní, směnná) či Smlouva o zřízení věcného břemene nebo Smlouva o smlouvě budoucí (na převod dotčených nemovitostí nebo o zřízení věcného břemene k nim).
  Při uzavření smlouvy s organizační složkou, resp. příspěvkovou organizací kraje (např.SÚS) je nutno doložit oprávněnost této organizace, resp. složky nakládat s majetke mkraje (např. Zřizovací listinou).V případě, kdy se realizovaná stavba nachází na nemovitostech, (pozemky a objekty),které jsou v majetku státu (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty s.o., ČD, a.s., státní podniky Povodí, Pozemkový fond ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy ČR atd.) může být výše uvedená smlouva nahrazena souhlasem statutárního zástupce organizační složky státu nebo subjektu, který hospodaří s tímto majetkem se specifikací budoucího majetkového vypořádání.
  Všechny pozemky, na nichž se těleso cyklistické stezky nebo její části financované z prostředků SFDI nachází, musí být uvedeny v Příloze č. 2 těchto „Pravidel“ (Přehled majetkoprávního vypořádání). Tabulka musí být řádně vyplněna a podepsána statutárním zástupcem žadatele příspěvku. V případě, že stavební povolení obsahuje i pozemky, na nichž se těleso cyklistické stezky nenachází, je třeba toto uvést v Příloze č. 2, aby
  pozemky v ní uvedené byly shodné s textem stavebního povolení.
  c) Položkový rozpočet stavebních objektů akce, jichž se poskytovaný příspěvek týká. Pokud u akce, pro kterou se žádost o příspěvek předkládá, již proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, předkládá žadatel vysoutěženou cenovou nabídku.
  d) Pravomocné stavební povolení pro danou akci nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu s ohlášenou stavbou nebo další obdobný doklad (Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, Certifikát autorizovaného inspektora spolu s oznámením stavby stavebnímu úřadu) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“), které jsou v souladu s předloženou doložení případných výjimek vydaných speciálním stavebním úřadem dle § 14 vyhlášky dokumentací dle bodu 5 písm. e) v případech, kdy to charakter akce vyžaduje, vč. MMR ČR č. 398/2009 Sb.
  e) Ověřená projektová dokumentace zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení ve smyslu stavebního zákona v rozsahu předepsaném vyhl. MD ČR č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zpracovaná v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy 6 a respektující požadavky na bezbariérové užívání staveb (vyhl. MMR ČR č. 398/2009 Sb.). Požadavky na bezbariérové užívání stavby se týkají stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem i stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem.K datu podání žádosti nesmí být předkládaná projektová dokumentace akce starší čtyř let.
  f) V případě, že součástí stavby budou stavební objekty na infrastruktuře v majetku třetích osob (železniční přejezdy, světelná signalizační zařízení atd.) nebo jejich úpravy, předloží žadatel o příspěvek také doklad o zajištění financování těchto stavebních objektů, na které nelze dle těchto „Pravidel“ poskytnout příspěvek z rozpočtu SFDI.
  g) Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na nákladech stavební části při výstavbě cyklistické stezky nebo na nákladech na údržbu cyklistické stezky pro rok 2014, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu SFDI pokryjí 100% nákladů stavební části při výstavbě cyklistické stezky nebo nákladů na údržbu cyklistické stezky v roce 2014.
  h) Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele, že nejméně po dobu minimálně 8-mi let od schválení závěrečného vyhodnocení akce Státním fondem dopravní infrastruktury nepřevede u akce, která byla financována nebo spolufinancována z rozpočtu SFDI, majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám, s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu ani jinak nezatíží právy třetích osob, vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Současně se žadatel zaváže zajistit, aby tento majetek
  mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen.
  i) V případě, že cyklistická stezka je místní komunikací IV. třídy vedoucí po katastrálních územích více obcí, doloží žadatel o příspěvek Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi těmito obcemi, která bude řešit mj. finanční a majetkoprávní vypořádání akce mezi účastníky tohoto smluvního vztahu.
  j) V případě, že stavba cyklistické stezky bude realizována ve vymezené zóně stanoveného záplavového území příslušného vodního toku, předloží žadatel o příspěvek příslib uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny ke krytí škodných událostí vzniklých v důsledku záplav na předmětné cyklistické stezce v průběhu její výstavby i po jejím dokončení nejméně po dobu povinné udržitelnosti dle písm. h), tj. po dobu 8-mi let.Pojištění musí být sjednáno ve výši odpovídající hodnotě realizované stavby, aby bylo zajištěno krytí veškerých nákladů potřebných k obnovení stavby v plném rozsahu.
  Uzavřenou pojistnou smlouvu předloží žadatel o příspěvek nejpozději se Závěrečným vyhodnocením akce.
  k) Pokud bude cyklistická stezka realizována v blízkosti vodního toku, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) příslušného státního podniku Povodí k plánovanému umístění cyklostezky.

  l) Audit bezpečnosti stavby v případě akcí, u kterých byl zpracován, provedený dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR v roce 2012 (č.j.: 139/2012-520-TPV/1) ve fázi 2 pro DSP
  V případě, že bude žadatel o příspěvek požadovat úhradu jeho nákladů, předloží k žádosti o příspěvek informaci o způsobu výběru zhotovitele auditu, fakturu zhotovitele a doklad o jejím zaplacení (výpis z účtu).
  Pokud Výbor SFDI schválí poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI, bude tato částka považována za součást doložení užití vlastních (jiných) prostředků.

  6. Specifické náležitosti žádosti
  Pro prezentaci dané akce bude zpracován:
  · krátká DVD prezentace záměru žadatele o příspěvek,
  · písemný popis záměru žadatele o příspěvek (textový dokument)
  · situační mapa celkové trasy cyklostezky v měřítku 1:25 000 s legendou
  6.1. DVD prezentace
  Jedná se o 3 – 4 minutový DVD záznam ve formátu DVD video nebo MPEG2 kompatibilní
  dané lokality, kterým bude prezentována současná situace. Doporučuje se, aby na daném
  záznamu bylo:
  · Obrazem: obrazový záznam z uvažované trasy cyklistické stezky a navazující
  komunikace, vhodné doplnit o mapovou přílohu.
  · Obrazem: ukázka úseků cyklistické stezky, které již byly zrealizovány.
  · Slovně: funkční využití cyklistické stezky (zejména za jakým účelem je akce
  realizována a očekávané přínosy a vlivy z realizované akce, soulad s cíli a záměry
  Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, otázky bezpečnosti cyklistické stezky).
  6.2. Textový dokument
  Textový dokument bude obsahovat informace (včetně doplňujících příloh) k bodu 7 a doklady
  specifikované u jednotlivých hodnotících kritérií popsaných v bodě 7 a dále
  a) Údaje k bezpečnostním kritériím:
  · Základní informace o žádosti: celková situace v dané lokalitě (širší vztahy), funkční
  využití (za jakým účelem je akce realizována a očekávané přínosy a vlivy
  z realizované akce), základní parametry cyklistické stezky jako jsou délka, šířka,
  technologie komunikace, u stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem
  a stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem rovněž dopravně bezpečnostní
  opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace apod., včetně mapové
  přílohy.
  · Statistické údaje (roční průměrná intenzita automobilové dopravy za 24h dle
  Celostátního sčítání dopravy z roku 2010 a intenzita cyklistické dopravy za 1h se
  zdůvodněním vlastního výpočtu) buď na komunikaci, ze které je cílem odklonit
  provoz cyklistů na novou cyklistickou stezku, případně údaje vztahující se k nejbližší
  frekventované komunikaci, u údržby cyklistické stezky údaje k existující cyklistické
  stezce.
  · Stanovisko Policie ČR, že stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
  silničního provozu s doložením dopravní nehodovosti řešené lokality za posledních 5 let
  b) Údaje ke koncepčním kritériím:
  · Soulad akce se schválenými rozvojovými dokumenty (např. územní plán, koncepce,
  strategický program, generel cyklistické dopravy) na regionální či místní úrovni.
  · Spolupráce s okolními územně samosprávnými celky na výstavbě a provozování
  cyklistických stezek. Vazba akce na jiné cyklistické stezky (zrealizované, v realizaci,
  8
  pro které byla předložena žádost o příspěvek nebo připravované) a to nejen žadatele
  a partnera, ale také ostatních subjektů (tzv. synergický efekt).
  · Předchozí zkušenosti žadatele s realizací cyklistických stezek (pokud existují).
  · Stanovisko příslušného odboru dopravy k realizaci akce, zejména z hledisek veřejné
  prospěšnosti, bezpečnosti dopravy a potřebnosti akce, pokud je akce součástí
  integrovaného regionálního projektu.
  c) Údaje k ekonomickým kritériím
  · podíl požadovaného příspěvku z rozpočtu SFDI v roce 2014,
  · celková výše požadovaného příspěvku,
  · finanční náročnost akce na 1m2
  Žádosti o příspěvek musí ke dni podání obsahovat všechny výše uvedené náležitosti.
  Přípravu žádosti o příspěvek a rozpracovanou dokumentaci akce je možno konzultovat
  s příslušnými pracovníky SFDI.
  Konzultace nezakládá nárok na poskytnutí příspěvku.

 11. Jiří Wilda Autor příspěvku

  Dobrý den, připojuji se k návrhu, který podal Jiří Balský a současně nabízím k využití svůj dvoukolový vozík. Obávám se jen, aby byl schopen uvézt takové množství piva, které by účastníky výletu dovedlo ke shodě nebo alespoň sblížilo jejich názory. Možná, by se hodilo vzít s sebou i nějaký ten ostřejší urychlovač k porozumění a pochopení druhé strany. To bychom měli..,takže teď už jenom kdy a kde se účastníci výletu sejdou..
  Jiří Wilda

 12. Ladislav Brykner Autor příspěvku

  Zdravím. Odkaz je na zpravodaj z dubna 2013. Podklady k němu pocházejí z února 2013, kdy se diskutovalo o povrchu a skutečně se hovořilo i o nezpevněném povrchu a hledali se smysluplné varianty. Projektová dokumentace je z května 2013 a obsahuje již povrch z penetračního makadamu. Před jejím vyhotovením proběhla jednání za účasti zástupců města (nebyl jsem u toho), dopravní policie, projektanta….. a vzešel požadavek právě na penetrační makadam. Cyklostezka měla být užívána celoročně. A mlat by zemědělská technika zničila.
  Ladislav Brykner

 13. Magda Doležalová

  Dobrý den,
  dovoluji si reagovat na na výše uvedený výrok „tradiční píár mediální masáži“. K tématu byly vydány dvě tiskové zprávy (plus prvotní informace o záměru projektu v dubnovém zpravodaji 2013), a to informace o přiznání dotace na akci a o doručení rozhodnutí Krajského úřadu. Z mého pohledu je to standardní postup, kdy se komunikuje nejprve záměr projektu, získání dotace, výběr zhotovitele, průběh stavby a její dokončení či uvedení do provozu. Samozřejmě byla věc průběžně komunikována s médii během roku na tiskových konferencích. Pro přehlednost jsem zpracovala dostupné informace k projektu, které budou doplňovány a jsou k dispozici zde: http://www.mujicin.cz/cyklostezka-jicin-zeleznice/ds-29580/archiv=1&p1=58728
  Je zde také přehled zpráv z tištěných médií (které průběžně sleduji), ze kterého je zřejmé, že novináři o změně povrchu během roku informovali – např. Nové noviny 6.12.2013 nebo Deník 16.1.2014, dále pak 5+2 dny 17.4.2014.

  S pozdravem M. Doležalová
  komunikace s veřejností

 14. Marcela Burešová Autor příspěvku

  Dobrý den,
  zapojuji se do diskuze s názorem, že cesta dobře sjízdná na kole po trase Jičín – Železnice skutečně existuje už nyní, s tím, že jí opravdu chybí poslední část, tedy úsek z míst za Valdicemi do Železnice. Volila bych řešení podél komunikace, začínající za hřištěm ve Valdicích. Na přelomu září a října jsem celou trasu z Jaselské přes podzebínskou panelovku, kolem vodárny v Sedličkách, kolem střelnice, pak ke komunikaci ve Valdicích a právě za hřištěm na kraj pole podrobněji nafotila, jela jsem na kole za počasí asi den po deštích, přemýšlela jsem nad různými řešeními, ale vlivem říjnového pracovního nasazení a momentálního zavirování mého PC stroje se to zatím nedostalo ven, potažmo až k Vám. Na té cestě jsou asi pouze dva zcela travnaté úseky, pokud to z počítače již nedostanu, nafotím to znovu a okomentuji.
  Důvod k velkým zásahům (resp. v mých očích k nějakým zásahům, nebýt provozu motorových vozidel, netřeba v jabloňovce žádných úprav, kaluže a bláto jsou totiž především ve vyjetých kolejích) v jabloňové aleji jsem neshledala a neshledávám, bezpečnou cestu na diskutované trase lze velmi snadno a hádám, že za přijatelnou cenu menšími úpravami zvládnout i jinak. Vozíčkáři, i provoz s kočárky mohou už dnes využívat právě panelovku, pokud by se upravily další části této cesty a dotáhla by se do Železnice, mohly by obě skupiny klidně i tam Avšak podle toho, jak v těsném sousedství sleduji provoz Apropa a jak vysvítá z provozu Klubu Montessori, asi by se tam spíše vzácně někdo z nich vydával.
  Věřím, že celé téma ještě projde dobrou diskuzí s kvalitními a transparentními argumenty.
  S pozdravem Marcela Burešová

 15. Jaroslav Krejcar

  Pane Jiří, díky společně s kolegou Balským za nejlepší slovo chlapa, které zde zaznělo. Nápad je to téměř revoluční, čili se nabízí toto pondělí. Tak jako tak, kdykoliv rád přijdu a pivo seženu. JK

 16. Jaroslav Krejcar

  Tak prt. Pondělí bylo o rajčatech a vejcích, mezi tím občas vzpomínky na to dobré v nás…. škoda

 17. Pingback: Odpůrci asfaltu o sobě dávají vědět: sbírají podpisy pod petici | Dobré zprávy z Českého ráje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *