Stížnost na volby v Jičíně krajský soud zamítl. Měla zpoždění

tyc599ka-1 JIČÍN  –  Krajský soud v Hradci Králové  rozhodoval o stížnosti na komunální volby v Jičíně, která ale nebyla podaná v řádném termínu.  Podepsali ji zástupci všech pěti  opozičních stran: UZS, JDK, ODS, Patrioti a KSČ.  Ti, kdo stížnost připravili, požadovali  celkové zneplatnění voleb v Jičíně.  „Řekli jsme si, že by bylo zajímavé zjistit, jak volební komise fungují. Zdál se nám totiž podivný výsledek Strany za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN, „Strana“ obdržela 5, 01 %,  to je 5448 platných hlasů, tedy o 9 hlasů víc, než je pětiprocentní  hranice,“ řekl dnes Ladislav Brykner z ODS, který je první na seznamu navrhovatelů stížnosti. Upozornil také,  že  zástupce  navrhovatelů, advokát Zdeněk Burda už podal stížnost k ústavnímu soudu. „Tomáš Frýba, místopředseda místní organizace TOP 09 nám napsal, že je škoda, že se to nepřepočítalo,  abychom viděli,  jak to je,“  dodává ing. Brykner.  Usnesení  Krajského soudu  v Hradci Králové připojujeme, v komentářích zveřejňujeme (se souhlasem zúčastněných) i  korespondenci  mezi  Tomášem Frýbou, Ladislavem Bryknerem a  Janem Entem.

číslo jednací: 31 A 15/2018
USNESENÍ
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny  Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci navrhovatelů:

a) Ladislava Bryknera
bytem v Jičíně Hlinské Předměstí, Kollárova 488
b) Miloše Starého
bytem v Jičíně, Valdické Předměstí, Jungmannova 62
a c) Jana Enta
bytem v Jičíně, Valdické předměstí, Nad Cihelnou 1121

zastoupených Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem
v Praze 10 – Záběhlicích, Leknínová 3033/7
v řízení o návrhu dle ustanovení § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů v platném znění,
takto:
I. Návrh se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Krajskému soudu uvedenému v záhlaví tohoto usnesení bylo dne 19. 10. 2018 v 18 hodin 49
minut 39 sekund doručeno podání navrhovatelů, z téhož data 19. 10. 2018, označené jako
„Návrh dle ustanovení § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých  zákonů v platném znění“.

V podání navrhovatelé uvedli, že jsou osobami, které byly zapsány do seznamu ve volebním
okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen. Měli za to, že jsou osobami aktivně
legitimovanými k podání návrhu a podávají v zákonné lhůtě návrh na neplatnost voleb do
zastupitelstva města Jičín, dále návrh na neplatnost hlasování a volby kandidátů zvolených ve
volbách do zastupitelstva města Jičín konaných ve dnech 5. – 6. 10. 2018 z důvodu porušení
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), takovým způsobem, který
mohl ovlivnit volební výsledky ve všech 16 okrscích volebního obvodu Jičín, a tím i výsledky
voleb do zastupitelstva obce Jičín.
Konstatovali, že ve dnech 5. – 6. 10. 2018 se uskutečnily volby do zastupitelstva města Jičín. V
těchto volbách byla úspěšnou i strana Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN (dále jen
„Strana“) s výsledkem 5, 01 % tj. 5448 platných hlasů. S ohledem na to, že počet celkových
platně odevzdaných hlasů je 108 794, je zřejmé, že pětiprocentní hranice je stanovena na 5
339,7 platných hlasů. To znamená, že Strana obdržela o 9 hlasů více, než je pětiprocentní
hranice. Dle navrhovatelů bylo této hranice dosaženo za podivných okolností. Volební výsledek
Strany se po celou dobu načítání jednotlivých okrsků pohyboval na hranici okolo 4,65% až
4,85%. Následně při skončení, respektive sečtení 15 okrsků z 16 Strana disponovala přibližně s
4,8% platných hlasů. Pouze okrsek č. 12 v daný čas ještě přepočítával platné hlasy. V té chvíli
nic nenasvědčovalo tomu, že by Strana mohla překročit 5% hranici, která je potřeba pro získání
mandátu.
U navrhovatelů, jak dále uvedli, se jisté pochybnosti o tom, že není vše v pořádku, objevily,
když sčítání hlasů v okrsku č. 12 probíhalo neúměrně dlouho. Toto navrhovatelé odvíjeli od
skutečnosti, že ostatní okrskové komise sdělily volební výsledky přibližně o hodinu dříve než
výše zmíněná okrsková komise. Po provedení součtu volebních výsledků z okrsku č. 12 se
zbývajícími volebními okrsky, bylo zjištěno, že Strana dosáhla na pětiprocentní hranici nutnou k
tomu, aby získala mandát v zastupitelstvu města Jičín. Hranice pěti procent byla překročena o
pouhých 9 hlasů, kdy se fakticky může jednat o vhozený volební lístek jediného voliče do
zastupitelstva, a to vzhledem ke skutečnosti, že má „sílu“ 21 hlasů, což odpovídá počtu
volených zastupitelů.
Navrhovatelé měli za to, že neúměrně dlouhá doba sčítání výsledků z okrsku č. 12 a nepoměrně
velký úspěch Strany v tomto okrsku oproti ostatním okrskům, jim zavdává důvodné
pochybnosti o správném postupu okrskové komise. Dle navrhovatelů toto může být náznakem,
že došlo k nerovnosti stran ve volbách do zastupitelstva města Jičín.
Vzhledem ke skutečnosti, že Strana obdržela pouze o 9 hlasů navíc, než je potřeba k získání
mandátu, navrhovatelé se domnívají, že je zde dán důvod pro přezkum bez dalšího, a to i s
ohledem na skutečnost, že zákon o volbách je vůbec nejsložitějším a je zde největší prostor
proto, aby docházelo k různým pochybením, jak na úrovni jednotlivých komisí, tak i dalších
úrovních. Samotná složitost dle navrhovatelů zajišťuje, že k chybným postupům volební
komise docházelo. To by dle navrhovatelů nebylo samo o sobě důvodem pro podání tohoto
návrhu, kdyby situace Strany (tedy že získala o 9 hlasů více, než je minimum) a okolnosti
spočívající v neúměrně dlouhém přepočítávání hlasů a překvapivě dobrý výsledek Strany v
porovnání s ostatními okrsky nezavdala důvodnou pochybnost o správnosti výsledku předně
volebního okrsku č. 12.
Dle navrhovatelů tak byl s největší pravděpodobností porušen zákon o volbách, a to ustanovení
§ 40 a § 41, když dle navrhovatelů existuje důvodné podezření, že Straně byly nesprávně
započítány hlasy pro kandidáty Strany. To v důsledku mohlo způsobit, že Strana dosáhla 5%
hranice, které bylo třeba pro získání mandátu a tím i k hrubému ovlivnění volebních výsledků.
Navrhli proto opětovné sečtení volebního okrsku č. 12
Navrhovatelé nad výše uvedené skutečnosti uvedli, že takto hraniční volební výsledek Strany je
třeba řádně prověřit, a to vzhledem k následujícímu:
Dle navrhovatelů se jedná o mimořádnou situaci, kdy je potřeba zvážit možnost přezkoumání
tohoto výsledku, a to vzhledem k legitimitě zastupitelstva města Jičín. Je třeba brát zřetel na
skutečnost, že bylo odevzdáno 5 766 obálek. To znamená, že volilo 5 766 občanů, kteří měli
dohromady cca (5.766 x 21) 121.086 hlasů. Každý z hlasujících tak měl 21 hlasů, takže jediný
neplatný volební lístek pro Stranu znamená, že ztratí mandát. Stejně tak se dle navrhovatelů
může ukázat, že naopak volební komise vyhodnotila nesprávně volební lístek jako neplatný.
Kdyby se tato hypotetická situace stala u 8 volebních lístků, které by nebyly ve prospěch Strany,
tak i to by stačilo k tomu, aby se základ, ze kterého se vypočítá 5% hranice, zvýšil na 108 962,
čímž by Strana nedosáhla na potřebných 5 %. I toto je dle Navrhovatele potřeba řádně prověřit.
Přihlédnout by se dle navrhovatelů mělo taktéž k tomu, že v současné době je na trhu práce
nedostatek lidských zdrojů, které by byly ochotny a schopny řádně vykonávat funkce ve
volebních komisích. To dle navrhovatelů může mít taktéž vliv na četnost výskytu chyb ve
sčítání hlasů v jednotlivých volebních okrscích. Dále podotkli, že členy volební komise jsou i
někteří ze zaměstnanců města Jičín, a ti, ač by o určitých pochybeních jednotlivých okrskových
volebních komisí věděli, nejsou ochotni soudu danou problematiku vylíčit, a to vzhledem k
jejich budoucímu setrvání v zaměstnání. Za rozhodující považovali navrhovatelé rovněž
skutečnost, že zákon o volbách nepočítá s variantou, možného přepočítávání hlasů tak, aby o
výsledku voleb nebylo pochyb. Navrhovatelé tak mají možnost podat jen tento návrh, ve
kterém se domáhají soudní ochrany, avšak řádný institut na domáhání se práva jim ze strany
zákonodárce nebyl poskytnut.
Krajský soud k podanému návrhu uvádí, že podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s. „): „Za podmínek stanovených zvláštními  zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.“
Dříve, než krajský soud přistoupil k hodnocení jednotlivých námitek v podaném návrhu
obsažených, prioritně posuzoval podaný návrh z hlediska ust. § 60 odst. 1 zákona o volbách,
v němž se uvádí zákonem stanovená podmínka pro posouzení včasnosti podaného návrhu:
„Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může  domáhat ochrany u soudu každý osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva  obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla registrována pro volby do tohoto  zastupitelstva, (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do  zastupitelstev obcí Státní volební komisí.“ Dále ust. § 67 odst. 3 a 4 uvádí, že „Lhůta určená podle dnů je  zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.“  Volby, jejichž neplatnosti se navrhovatelé domáhají, proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018,  K vyhlášení výsledků voleb pak došlo dne 9. října 2018. Lhůta pro podání návrhů na neplatnost  hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta tedy ve smyslu shora uvedeném  vypršela dne 19. října 2018 v 16 hodin. Navrhovatelé zaslali zdejšímu soudu své podání prostřednictvím datové schránky a k jeho dodání došlo dne 19. 10. 2018 v 18 hodin 49 minut 39 sekund.
Z citovaného znění zákona a ze situace zjištěné ze spisu lze uzavřít, že návrh doručený
nadepsanému krajskému soudu dne 19. 10. 2014 v 18 hodin 49 minut 39 sekund byl podán
opožděně.  Krajský soud jej tedy musel v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnout,
neboť zákonem stanovenou lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání.
O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., kdy pro případ, že došlo k
odmítnutí návrhu, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.
Poučení:
Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř.
s.). Kasační stížnost ve věcech volebních a ve věcech místního referenda je nepřípustná (§ 104
odst. 1 s. ř. s.).
V Hradci Králové dne 31. října 2018

1 komentář u „Stížnost na volby v Jičíně krajský soud zamítl. Měla zpoždění

 1. VaW Autor příspěvku

  Se svolením autorů vkládáme do komentářů korespondenci mezi Tomášem Frýbou, Ladislavem Bryknerem a Janem Entem:

  Ahoj Miloši, Láďo,

  jen jsem koukal na tu vaši stížnost, mrkněte pro zajímavost na sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 12 před čtyřmi lety, vždy jsme tam dostávali nejvíce hlasů a byl to pro Topku nejsilnější okrsek. Když se sčítaly hlasy byl jsem klidný až do konce, protože jsem tam výsledky očekával opět nejvyšší. Škoda, že se to nepřepočítalo, viděli byste, že to tak je. Řekněte to prosím i Honzovi Entovi, nemám na něj mail. Navíc nerozumím vašim snahám, myslím, že Pepa Novotný je asi nejslušnější člověk, kterého můžete v zastupitelstvu najít.

  Díky za sdělení Tomáš

  Ahoj Tome,

  špatně jsi to pochopil. Chtěli jsme přepočítat celé volby. Že advokát to doporučil směřovat na okrsek č. 12 , abychom toho dosáhli, je jeho strategie. Jinak 5,01 je skutečně hraniční a byli jsme zvědaví, jestli je sčítání v pořádku. Je to prý 9 křížků na jedné kandidátce. Někdo říká, že by váš mandát připadl nám, někdo že ANU. Souhlasím s tebou, že je škoda, že se to nepřepočítalo. Možná by jsme se divili všichni. Honzovi to přepošlu.

  Pěkný den, Láďa

  Ahoj Tome,
  to přeci vůbec nebylo proti panu Novotnému, seděl jsem s ním v komisi cr, byl jsem s ním na demonstraci proti Ano. Člověk stejných morálních zásad jako mám já!
  Měli jsem indície, že při sčítání voleb se děly v Jičíně podivné věci, tak jsme to chtěli přepočítat, to že jsme uvedli jako příklad TOPku, bylo pouze využití situace 5.01 je prostě na hraně. Nic špatného na tom nevidím.

  Honza E

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *