Jak dál s Valdštejnovou lipovou alejí

titulka JIČÍN / Český  ráj   –   Valdštejnova alej (také Lipová alej) spojuje  Jičín  s osadou  Sedličky Vede  podél silnice směřující z  Jičína  směrem k Lomnici nad Popelkou. Stromořadí patří do projektu barokní krajinné kompozice Jičínska, kterou komponoval v letech 1630–1634 Giovanno Pieroni. Na své panství  ho  pozval vévoda  Albrecht z Valdštejna.   Ctění čtenáři se v předchozím článku mohli seznámit s diskusí kolem skutečného i domnělého stavu jičínské lipové aleje  https://zpravyceskyraj.cz/lipova-alej-v-jicine-lipova-alej-v-jicine/   Děkuji   panu ing. Zachovalovi a panu Mgr. Kracíkovi, že téma otevřeli. Lipová alej jako mimořádná památka přírodního, kulturního a historického významu – „vše v jednom“ – jistě pozornost a péči potřebuje.  I když  není „v žalostném stavu“,   jak bylo tvrzeno,  neznamená to,  že bychom se o ni neměli starat.

V současné době  se  v  těsné blízkosti  aleje  v  jičínské  lokalitě  Kasárna  staví silnice,  infrastruktura  pro  novou  bytovou  výstavbu,  mateřskou  školu…,   proto  je  žádoucí apelovat jak na stavební firmy, tak na pracovníky odboru investiční výstavby a údržby města, aby dohlíželi na ochranu stromů. Kořenový systém stromů je křehký a může být blízkou stavební činností poškozen.

Technické služby (TS) v současné době provádějí ořezání lip. Přejme jim mrazivější počasí, aby byl prostřední zelený pruh rozježděný technikou méně než aktuálně je.

Pro pořádek ohledně bezpečnosti stromů byl na Městskou policii Jičín vznesen dotaz, kolik je evidováno úrazů v lipové aleji způsobených pádem stromu či větve. Na odpověď stále čekáme.

Ve spolupráci s Odborem životního prostředí v současné  pokračuje  zpracování neinvazivního měření tomografem u patnácti kusů lip. Ty byly vytipovány jako staré stromy v potenciálně špatném stavu. Měření však nedopadá tak špatně, jak se očekávalo. Výsledky budou ještě dvakrát ověřeny. Pokud by se ukázalo, že stromy jsou v nevyhovujícím zdravotním stavu, budou pokáceny a nahrazeny novými lipami.

V pátek 26. ledna paní vedoucí zeleně TS ing. Fišerová a paní referentka odboru životního prostředí RNDr. Smolíková sečetly lípy v aleji s těmito výsledky:

Celkem cca 1166 ks lip (odchylka při sčítání možná). Z tohoto počtu je

– 608 ks starých dřevin (52 % z celkového počtu)

– 445 ks dřevin nově vysazených při revitalizaci v roce 2014

– 93 ks nově vysazených dřevin

– 22 ks nových lip vysazených před rokem 2010

Celkově je tedy v lipové aleji cca 560 ks nových dřevin – lip.

Z předložených čísel lze vyčíst, že za cca deset let bylo vyměněno zhruba 50 % lip. Není možné spolehlivě poznat, které lípy byly vysazeny nově v rámci projektu v roce 2014  (zde se předpokládalo vysadit 425 ks nových stromů a napočítáno bylo o 20 ks více tj. jsou všechny zhruba stejného vzrůstu). Zcela nové lípy v počtu 93 ks byly vysazeny jako náhrada za pokácené staré stromy v průběhu posledních pěti  let.

Tento poměr dokládá, že požadovaná obnova pokračuje.  Znovu připomeňme, že probíhá tak, aby splnila podmínky zachování biotopu chráněného brouka páchníka hnědého, tj. aby byla zachována různověkost stromů a aby bylo zachováno minimálně třicet procent starých stromů, v jejichž trouchu se larvy vzácného páchníka vyvíjí. Díky postupné obnově je posilována odolnost aleje vůči počasí a klimatickým změnám (např. není vykácen větší úsek najednou, který by odhalil stojící stromy vlivu povětrnostních podmínek a půdu nadměrnému slunečnímu záření).

Otázkou do diskuse je případná úprava cest v lipové aleji. K tomuto tématu se bude komise pro životní prostředí vracet a přivítá i návrhy a názory z řad občanů. Budeme rádi za vaše komentáře.

Připomeňme však i základní pravidlo, totiž že pro hladké dopravní využití lipové aleje je nejdůležitější ohleduplnost účastníků provozu – chodců, cyklistů, běžců i bruslařů.

Dobrým nápadem návrhu pana ing. Zachovala a pana Mgr. Kracíka je také nabídnout občanům Jičína spoluúčast na péči o stromy a alej. Tento „sociální aspekt výsadby“ je užitečný a konkrétní nápady jsou též v diskusi vítány.

Unikátní lipová alej – Přírodní památka a Evropsky významná lokalita – si zaslouží pozornost zástupců města i veřejnosti. Pokud nás skrze péči o ni naučí respektu jak k historii, tak k přírodě, bude to jistě skvělá zpráva pro celý region.

Terezie Dubinová, předsedkyně komise pro životní prostředí

2 komentáře u „Jak dál s Valdštejnovou lipovou alejí

 1. Jan Jireš

  Dobrý den, zveřejňuji část zápisu z posledního jednání Zastupitelstva města Jičína ze 30. 1. 2024. Bod č. 21 Obnova lipové aleje. V první části je zápis diskuse, na konci příspěvku jsou tři usnesení. Zdravím všechny čtenáře, Mgr. et Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí města Jičína.

  21. Obnova lipové aleje
  S tímto bodem seznámil přítomné Ing. Zachoval. Koncepce je Přílohou č. 10 k zápisu.
  Důvodová zpráva MěÚ Jičín: Na podzim roku 2022 vznikla skupina občanů ****** která se
  rozhodla řešit neuspokojivý stav lipové aleje. Prakticky po celou dobu, až do dnešních dní
  studovali její historii, zajišťovali a shromažďovali materiály, projednávali možnosti na různých
  institucích a uspořádali besedu mezi občany. Výstupem všech těchto jednání je zpracování
  koncepčního materiálu, který předkládají ke schválení. Základním cílem projektu „Obnova
  lipové aleje a záchrana páchníka obecného“ je uvedení lipového stromořadí do důstojného
  stavu, záchrana a obnova jeho historických hodnot a předání dalším generacím, které by si k
  aleji prostřednictvím projektu vytvořili intenzivnější vztah. To bude vyžadovat skloubení
  všech zásadních aspektů a zajištění veškerých požadavků a podmínek, kterých je v tomto
  případě opravdu mnoho – např. zajištění bezpečnosti dopravy, řešení otázky páchníka
  hnědého, kulturní a památková ochrana, společenský aspekt … atd. Stávající postup obnovy,
  kdy dochází k prosté náhradě jednotlivců, považují za nevhodný, nežádoucí a v podstatě i
  legislativně nesprávný. Pokud bude péče o jednotlivé lípy prováděna nadále tak, jako
  doposud, tedy krajní situací vynucenou obměnou ohrožujících jedinců, může v dohledné
  době dojít k nevratnému kolapsu stromořadí, kdy počet nebezpečných stromů se bude rok
  od roku zvyšovat. Předložený projekt obsahuje návrh konceptu, jak postupovat při obnově
  lipové aleje a jak řešit většinu požadavků a podmínek. Je potřeba si uvědomit, že celý projekt
  obnovy lipové aleje není jednorázovým „vykácením“, ale je dlouhodobou záležitostí obnovy,
  která bude realizována minimálně v horizontu 15 až 20 let. Je proto nejvyšší čas se touto
  otázkou zabývat a v dané věci rozhodnout. V minulosti byly již několikrát obdobné projekty
  zpracovány a obnova diskutována. Bohužel někdy rozhodl strach ze sociálního aspektu, nebo
  projekty přirozeně zanikly, a tudíž ke koncepční obnově lip nikdy nedošlo.
  Ing. Zachoval – doufá, že se všichni zastupitelé seznámili s podklady, doufá, že vznikne
  diskuse a shrnul by podstatné body. Poprosil starostu, aby pak předal slovo i Mgr. Kracíkovi,
  který je hlavním spoluautorem tohoto materiálu a členem skupiny, který představí část
  ohledně životního prostředí. K tomuto tématu se věnovali v užší skupině již od podzimu
  2022, protože jim není lhostejný stav lipové aleje a plánovaná údržba do budoucna. Historie
  je velice zajímavá a dala by na jedno samostatné téma, ale na to nyní není čas. Byly
  studovány podklady, které vznikaly, protože problém lipové aleje není nic nového. Tomu se
  je věnováno již od 90. let, kdy vznikl první projekt obnovy lipové aleje, následně byl ze
  společenských důvodů zrušen, následoval další projekt a další projednávání a dnes jsme ve
  stavu, kdy za nás je lipová alej potřeba obnovou posunout nebo se k tomu nějak postavit. Za
  1,5 roku, co se tomu věnujeme, jsme navštívili odbor životního prostředí, Agenturu ochrany
  24
  krajiny a přírody, udělali jsme veřejnou besedu, snažíme se to nějakým způsobem
  prezentovat, ale plně si uvědomujeme, že se jedná o kontroverzní téma, které má své
  příznivce i odpůrce. Nechceme vykácet lipovou alej, jednalo by se o obnovu, nikdo neví, jaký
  rozsah kácení bude, to by měly ukázat znalecké posudky, které bychom v rámci prvního
  kroku zpracovali. Ty by posoudily stav lipové aleje a navrhly, co dál. K lipové aleji má osobní
  vztah, vyrůstal zde, chodil tudy do školky, ale také to vnímá jako občanskou poptávku. Setkal
  se se spoustou lidí, kteří to vnímají podobně. Rád by předal dalším generacím lipovou alej
  v dobré kondici, což si o současné podobě nemyslí. Nepřicházejí s ničím novým a
  převratným, pouze tento názor shrnuli z posudků, které tu jsou od roku 1988. Dalším
  aspektem je bezpečnost lipové aleje nebo jednotlivých stromů z hlediska dopravy. Některé
  stromy jsou z roku 1836, řešilo se v dopravním výboru, situace je nebezpečná, hlavně situace
  U Šuků je nebezpečná v kolizi cyklista versus chodec. Lipová alej je centrem dění kulturního a
  sportovního, rádi bychom vyřešili jak cyklostezku mimo lipovou alej, případně obnovili
  kočárovou cestu středem, ale to by mělo být výsledkem nějaké koncepce obnovy. Důvodem,
  proč se tím tu dnes zabýváme, je legislativní nouze stávající obnovy, kdy hlavní ochranu
  lipové aleje tvoří biotop. Je to stanoviště páchníka, který zde přežívá a bezpečnost a další
  využívání aleje z jeho pohledu je na druhé koleji. Na první koleji je páchník. Byl by rád, aby
  toto bylo vyrovnáno. To je ten důvod, proč se tomu věnují. Rádi by tuto otázku znovu
  otevřeli, diskutovali, zadali posudek a pak společnými silami určili další postup. Cílem je vznik
  nějakého spolku, jsou otevření, aby mohli vstoupit lidé, kteří mají co říci v působení okresu,
  chceme být pouze poradním orgánem, nechceme ovlivňovat ani zasahovat do finančních
  záležitostí města, ale být pouze partnerem města. Proto oslovili kvalitní odborníky, kteří se
  budou věnovat posudkům. Není to jen posudek, je zde celá řada aspektů. Obnova, které
  chtějí docílit, nebude za 5 let, bude v několika etapách a bude trvat třeba 10 – 15 let. Není to
  žádná hurá akce Zachovala a Kracíka, kteří vykácejí lipovou alej a vysází novou. Chtějí pouze
  koncepční materiál, který by měl popsat obnovu. Hlavním je záchrana páchníka a dalších
  živočichů, stanovení samotné obnovy lipové aleje, řešení bezpečnosti dopravy a sociální
  aspekt, kdy projekt by měl Jičíňáky nějak sdružovat. Pro něho by bylo super, kdybychom tam
  mohli jít jednou se svými vnoučaty a říci si, tato 36. lípa je naše, na tu přispěl náš děda. Mohli
  bychom z toho udělat projekt pro jičínskou společnost.
  Mgr. Kracík – zřejmě se bude v některých otázkách překrývat s Ing. Zachovalem. Jako
  důležitou považuje zmínku, že koncept, se kterým přišli, není ničím novým ani šokujícím a
  překvapivým pro ty, kteří si projdou materiály za poslední 2-3 dekády. Koncept etapovité a
  systematické obnovy se nám opakovaně vrací, jen v minulosti nebyl nikdy reflektován. Pouze
  se snaží zviditelnit přístup, který byl dlouhodobě navrhován. Achilovou patou lipové aleje je
  brouk páchník hnědý, chráněný přírodní druh, který se živí dřevní hmotou mrtvých stromů.
  Nabízí se příměr pacienta, kterému byla diagnostikována rakovina a my místo abychom ho
  léčili všemi možnými způsoby, tak si ho musíme pěstit a vytvářet podmínky, aby nám v těle
  pacienta vydržel co nejdéle. Skutečnost je taková, že v současné době páchníkovi
  podřizujeme všechny aspekty. Odpůrci páchníka už svou argumentaci zúžili pouze na
  skutečnost, že lipová alej je stromořadí nemocných stromů, kde žije páchník, proto si zalouží
  svou ochranu. Pokud se na něco rezignovalo, tak na historické hodnoty. Operujeme s tím, že
  jsme Valdštejnovo město, žijeme z turismu, chlubíme se, že máme nejstarší lipové
  stromořadí v ČR. Ale historické stromořadí jako urbanistický prvek je definováno nějakými
  parametry. Lipová alej byla vysázena v nějakých historických mírách, v nějakém sponu,
  jednorázově, tzn., že stromy byly stejně staré a utvářely jakousi korunu. Tyto parametry dnes
  už zanikají nebo je zde nenajdeme. Pokud se podíváte do podkladových materiálů příznivců
  páchníka, zjistíte, že současná péče je úplně v pořádku. Páchník má za současného stavu
  v aleji výborné podmínky a pokud zachováme tak, jak je nyní, bude se mu tam dařit dobře i
  nadále. Je to brouk, který se na západě už prakticky nevyskytuje, protože na rozdíl od zemí
  25
  východního bloku nebyla zanedbána péče o přírodní podmínky. Výskyt tohoto brouka je
  spíše indikátorem zanedbání. Neusilujeme o to vytvořit páchníkovi dobré podmínky, ale
  snažíme se o obnovu a záchranu lipové aleje. Existuje celá řada posudků, např. posudek
  Agentury ochrany přírody a krajiny z roku 2005, který už před 19 lety říkal, že vinou
  razantních zásahů do korun lip jsou tyto stromy na kraji životnosti, že ještě nějaký čas vydrží,
  ale je třeba neprodleně začít s plánováním systematické obnovy v několika etapách od
  centra města směrem k Valdicím. Obrátili se na ty nejlepší odborníky, konzultovali s RNDr.
  Šoltysovou, s dendrologem Ing. Miroslavem Kuntem, Ph.D. a Doc. Ing. Janem Hendrychem.
  Tito lidé navrhli následující postup. Prvním krokem je vypracování aktuálního znaleckého
  posudku, který zhodnotí stav lip, provede zevrubnou inventarizaci jednotlivých stromů a
  jejich kategorizaci do skupin. Po tomto dendrologickém hledisku by následovala etapa
  projektu obnovy. Není zde jen páchník, ale i jiná dutinová zvířata jako jsou veverky, netopýři
  a dutinoví ptáci. Tento projekt by usilovat o to, aby ve třech až pěti etapách proběhla
  systematické etapovitá obnova lip. Vykácely by se dožilí jedinci a nahradily lípou srdčitou
  malokorunou s tím, že by se zohlednilo konkrétní místo, historické míry v doloženém sponu,
  zohlednilo by se, zda jedinec byl napaden nějakými dřevokaznými houbami, které jsou velice
  drastické a kde je potřeba vybrat hnilobné lůžko a kompletně obnovit zem na daném místě,
  nebo zda se jedná o dřevokazné houby, které naopak vybízejí k tomu, že můžete dospělého
  jedince zasadit do pařezu a on vstřebá část imunity a obohatí ho to. Tento posudek by
  zhodnotil, na kolik je třeba někde provést výsadbu anebo pracovat s novými jedinci, kteří
  jsou vysázeni. To jsou aspekty, které si ani já ani Ing. Zachoval netroufáme hodnotit.
  Vycházeli ze skutečnosti, na kterou byli upozorněni odborníky, a to, že brouk páchník má mít
  druhovou nikoli teritoriální ochranu. Je teoreticky možné pokácené stromy sebrat a
  transportovat do jiných míst. Nabízí se Libosad, obora a okolí židovského hřbitova. Ať
  chceme nebo ne, brouk páchník jednou v lipové aleji skončí. Dojede kompletní obměna,
  polomrtvé stromy zmizí a biotop zanikne. V tom okamžiku už systematická obnova lipové
  aleje, která byla navrhovaná posudky předchozích let, už nebude možná. Už teď je za pět
  minut dvanáct nebo také pět minut po dvanácté. Je zde spousta dalších aspektů
  (společenský, dopravní). Upozorňuje na aspekt bezpečnostní, kde je zásadní rozpor mezi § 8
  a § 56 a § 57, který znemožňuje a brání dodržování bezpečnosti v lipové aleji. Domnívali se,
  že téma lipové aleje by mohlo být tématem apolitickým, tématem, na kterém se většina
  zastupitelů shodne. Za sebe neříká, že to není důležité. Rád by zdůraznil jednu skutečnost, že
  za uplynulé 3 dekády, které s sebou přinesly řadu posudků, nebyly zastupitelstvem
  reflektovány. Posudky se vždycky založily a potichu zůstávaly. S kolegou Zachovalem je
  vynesli na světlo boží, pokusili se je mediálně tematizovat a dnes je tu předkládáme. Ačkoliv
  tato doporučení byla dlouho před námi a podíl viny nesou zastupitelstva předešlá,
  rozhodující moment je na nás.
  Mgr. Hamáček – nechce rozporovat úsilí, které tomu pánové věnovali, souhlasí i se zadáním
  posudků, nicméně se nedomnívá, že stav je tak dramatický, jak je líčeno, 48 % stromů je
  nových, byl na jejich přednášce a co mu velmi chybí, je zmínění projektu obnovy z roku 2010,
  který proběhl s podporou EU. Všichni to ještě máme v živé paměti, lipová alej slouží jako
  park, je velmi společensky užívaná, velmi podporuje, aby byla kulturní památkou. Nemyslí si,
  že páchník zmizí, přejde do stromů, jak je postupně obnovováno. Ohrazuje se proti slovu
  rakovina a vyvolává to dojem, jako by bylo skoro nebezpečné do lipové aleje chodit. Nemyslí
  si to, obnova probíhá plynule a bude probíhat po delší časový úsek, diskusi se nebrání, ale
  není potřeba se bavit o malé zarputilé menšině, která brání biotop. Je to hodně lidí a měli
  bychom jim dávat prostor a jejich názor respektovat.
  Ing. Zachoval – stav je takový, že poslední žádost o pokácení havarijních stromů v počtu 33
  ks byl předložen v roce 2022. K dnešnímu dni všechny stromy prakticky stojí a není povoleno
  jejich pokácení. Rok a půl hledáme cestu, jakým způsobem toho docílit. Slovy pana ředitele
  26
  Strašíka „každý rok, kdy je vytipováno několik stromů určených ke kácení, tak při větrech a
  vichřicích spadnou mimo námi vytipovaných pravidelně další 2 kusy, o kterých nevíme.“ Lípy
  jsou ořezávány, stromy jsou v jiné kondici. Projekt běží od roku 2014, v roce 2010 vznikal
  další projekt, který řeší celou obnovu, byla vyměněna větší část stromů a rádi by na to
  navázali a staré jedince nahradili, aby byla celá alej komplexně obměněna. Co se týče
  obecného zájmu, tak za sebe je zklamán z přístupu veřejnosti, kdy čekal větší tlak odpůrců i
  příznivců, čekal, že to rozpoutá větší diskusi a je smutný z toho, že se občané o to nezajímají.
  Tak, jak jsme zde předložili nějaký návrh, v tuto chvíli toho mnoho neriskujeme. Chceme
  posudek v hodnotě 120 tis. Kč, rád by uvolnil i vyšší částku cca 200 tis. Kč, protože díky tomu
  by mohly proběhnout další doplňkové průzkumy. Ve chvíli, kdy se zjistí specifická nemoc
  stromu, můžeme zadat rozbor zeminy, apod. Toto je činnost, která není podporovaná
  z žádné dotace a je potřeba ji udělat. Aktuální posudky jsou z roku 2018, stav stromů za 6 let
  se mohl změnit, v tuto chvíli chceme vyhodnotit aktuální stav jedinců a pak se můžeme bavit.
  Na komisi životního prostředí byly radikální přístupy jedné i druhé strany, někdo říkal vykácet
  všechno a druzí ani se toho ani nedotýkat. Tímto nemůžeme nic ztratit, než že získáme
  nezávislý a relevantní podklad o tom, co s jednotlivými jedinci dělat a třeba dojde i na to, že
  tato postupná obnova je ta ideální anebo že na obnovu lipové aleje je pozdě. Možná bude
  doporučeno pokácet i některé mladé jedince, ale nechce dopředu předjímat, variant je celá
  řada. Byla by škoda toho nyní nevyužít. Když se o tom bavili, tak nic neskrývali, svůj záměr
  konzultoval s paní Smolíkovou skoro před rokem, ona mi nevěřila, že se do toho opravdu
  pustím a dnes je o to více překvapená. Myslí si, že zjistit stav a varianty, které máme, je naší
  povinností a není to nic zavazujícího, co s tím máme dělat. Mělo by vše vyjít ze znaleckých
  posudků.
  Mgr. Hamáček – jen k tomu, že bylo navrženo pokácet 33 lip a nic se neděje. Ve vyjádření
  odboru životního prostředí je napsáno, že nyní probíhá zpracování neinvazivního měření
  tomografem u 15 ks lip – tj. za předpokladu nevyhovujícího zdravotního stavu budou
  pokáceny a nahrazeny novými lípami. Není pravda, že se s tím nepracuje, ale pokácení
  povoluje KÚ. Nemyslí si, že jsme v rozporu, souhlasí s vypracováním posudků, jen by volil
  mírnější slovník.
  Ing. Zachoval – souhlasí s tím, že na začátku nebyly formulace úplně šťastné. Dnes je stav
  takový, že poměrně hodně jedinců je v havarijním stavu. Skácet 15 lip je subjektivní názor
  jednoho člověka, dělá to na něj dojem špatného přístupu. Nechce nic skrývat, zdá se mu to
  špatné a rád by to dal do nějaké oficiální legislativy.
  Starosta – nastudoval si materiál, koncepci, vedle toho je druhý materiál Agentury ochrany
  krajiny a přírody a tyto dva materiály mají jisté odlišnosti. Odlišnosti jsou jak dál s páchníkem
  a jak dál s lipami, resp. s dřevní hmotou. Tam se odlišují. Za sebe si myslí, že bychom to měli
  řešit, ale v podání p. Zachovala pod bodem 1 je napsáno, že „město by se mělo rozhodnout a
  zaujmout k našemu návrhu jasný, srozumitelný a zdůvodněný postoj. Prvotním nezbytným
  krokem je tedy soulad s koncepcí města.“ S ohledem na to, že pan Zachoval na tom pracoval
  1,5 roku, tak my takový materiál nemáme, abychom vám dali srozumitelný a zdůvodněný
  postoj. Má jen dva materiály, pana Zachovala a agentury. Každý má názor na existenci
  páchníka jiný, jak se bude postupovat s obnovou lip, je také rozdíl, my to máme jednotlivě,
  názor p. Zachovala je razantnější. Je navrhováno, aby byl schválen jeho koncept. Zatím nemá
  důvod schvalovat tento koncept, když tu je názor agentury. Souhlasí s tím, aby se finanční
  prostředky vyčlenily a zpracovala se studie obnovy lipové aleje. Ale bez znaleckých posudků,
  které mohou být z obou stran a jít proti sobě. Pokud znalecký posudek, tak vypsán veřejnou
  zakázkou. Nechce polemizovat o tom, zda podklady Ing. Zachovala byly ty správné, proč by
  neměl věřit materiálu Agentury ochrany přírody a krajiny. Aby to bylo objektivní, nemůže být
  doporučena a odsouhlasena tato vaše koncepce. Můžeme se domluvit na vypracování
  posudků a studie městem.
  27
  Ing. Zachoval – je to jedno ze stanovisek agentury, co tu zmiňoval kolega Kracík, to je
  stanovisko, které definuje podmínky pro páchníka. Samozřejmě to kvituje stávající stav
  lipové aleje, ale je to pro nás jedno z několika stanovisek, které bylo dáno. Neshodujeme se v
  přístupu, protože je stanovisek více. Stanovisko agentury vychází vyloženě z toho, že lípy
  jsou biotop pro páchníka, jsou pro něho ideálním prostředím. S tímto stanoviskem se
  neztotožňuje, ale je to subjektivní názor. Je to úzce spjatá záležitost s páchníkem. My
  přicházíme s návrhem, jak postupovat v jednotlivých krocích a co by město mohlo udělat,
  abychom dospěli k nějakému znaleckému posudku, který napoví, jak s lipovou alejí dál.
  Jedno z hledisek by mělo být i řešení páchníka. Ale je tam dalších několik hledisek. Souhlasí
  s panem Hamáčkem, bude to kulturní památka, ale to by mělo být až výstupem. Stanovisko
  je jedním z prvků, ze kterých by se celkový koncept měl skládat. Vůbec by neporovnával
  vedle sebe konkrétní stanovisko agentury ohledně páchníka a koncept, který jsme zpracovali,
  jak by mohlo město postupovat. Ani to nebere tak, že pokud si dnes řekneme, že souhlasíme
  s nějakým návrhem koncepce tak, jak jsme ten bod dali, že musí být striktně spojené všechny
  ty body, je to jen návrh, jak postupovat. Po prvním posudku se můžeme zabývat dalšími
  body. Budeme na tom pracovat svévolně dál, pokud bude cítit, že podpora města je, že jsme
  na jedné lodi. Je to pro něho zavazující. Pokud dnes uvolníme finanční prostředky, ale není
  souhlas s touto zpracovanou koncepcí, plně to respektuje, ale na druhou stranu neví, jak by
  měli s panem Kracíkem dále pomáhat. Nebude mu vadit, pokud se použijí veškeré materiály,
  které zpracovali, ale oni dva v tom přestanou fungovat.
  Starosta – vy jste mě nepochopil. Z jakého důvodu bych měl hned teď přijmout vaši
  koncepci? Znovu opakuje citaci z materiálu, že chtějí srozumitelné, jasné a konstruktivní
  stanovisko města. Toto stanovisko nemá, protože na koncepci pánové pracovali 1,5 roku,
  měli přednášku v aule, žádná velká diskuse o lipové aleji se nerozeběhla a on ji zná 7 dnů.
  Nabízí vypracování posudku na stromořadí, aniž by vycházel z jakékoliv koncepce.
  Ing. Zachoval – chtějí v obecné rovině schválit koncept. To, co zde citoval starosta, může
  přijít za dva roky. Je zde vytipovaných víc bodů, návrh, konkrétní body a kdy k tomu souladu
  dojde. Není to to, co schvalujeme dnes. Ani záchranu páchníka dnes nemůžeme schválit.
  Založení spolku také dnes nemůžeme schválit.
  Starosta – je tam postup pro záchranu páchníka. Když schválíme postup, tak takovýmto
  postupem budeme k páchníkovi přistupovat.
  Ing. Zachoval – takto to nevnímá, není to tak myšleno, je to vytržení jedné věty z kontextu.
  Starosta – není to vytržení, ale je to důležitá věc.
  Ing. Zachoval – to není otázka na dnes. To bez znaleckého posudku neuděláme.
  Starosta – chce ten posudek.
  Ing. Zachoval – ale je zde materiál, který popisuje několik kroků a starosta mluví pouze o
  jednom kroku.
  Starosta – vidí to jako objektivní pohled na celou skutečnost. Něco jste vypracovali, nic proti
  tomu nemá, dalo to hodně práce, ale v koncepci se říká, že chcete, aby město dalo
  srozumitelný, jasný a konstruktivní názor. A dokonce byste založili spolek a někoho z města
  k tomu přijali. Proti tomu nic nemá. Ale když nechá odhlasovat, že ZM souhlasí s touto
  koncepcí, ta koncepce je daná. Je to přesně popsáno a jestli bude cyklostezka nalevo,
  napravo nebo uprostřed, tak o tom to není. Cyklostezka mimo stromořadí je dost
  problematická. Navrhuje zpracovat studii obnovy lipové aleje.
  Ing. Zachoval – je to protinávrh, se kterým nic neudělá, ale znovu opakuje, že my jsme
  předložili zastupitelstvu ke schválení tento materiál. Jeden z bodů je, že někdy bychom se
  měli dopracovat a v jednoduchosti by se daly definovat jednotlivé body, jako je záchrana
  páchníka, obnova, to je jeden vytržený bod. Vůbec se neztotožňuje se starostou v tom, jak
  tento materiál vidí, sám ho takto nevnímá.
  28
  Starosta – vnímá ho tak. Všichni chceme, aby lipová alej byla pěkná. Mám posudek Váš a
  agentury. Je to jeden z názorů, nevidí zde třetí, čtvrtý a pátý….
  Ing. Zachoval – posudků byla celá řada.
  Starosta – v materiálech je nevidí.
  Mgr. Krabcová – vychází z toho, co je napsané, že chcete schválit koncept na realizaci
  obnovy lipové aleje dle vašeho návrhu. To je ten koncept, který chcete schválit a my chceme
  schválit studii, která povede ke konceptu, co se studií. Nechceme tento už vypracovaný
  koncept, ale to neznamená, že nechceme, aby se nic nedělalo s alejí, ale vypracovat studii,
  abychom mohli vypracovat koncept.
  Ing. Zachoval – toto je koncept, který my jsme předložili a jeden z bodů tohoto konceptu je
  to, co zde citoval pan starosta kromě asi 15 posudků od agentury a znaleckých posudků,
  které existují.
  Mgr. Kracík – pokusí se vysvětlit. Zapomeňte na to, že se jedná o koncept Zachoval-Kracík.
  Řekněme, že se jedná o koncept Agentury ochrany přírody a krajiny, který byl městu Jičínu
  předložen v roce 2005. Otázka je, proč se 19 let s tímto konceptem nic nedělo. Nerozlišuje se
  zde mezi dvěma aspekty. Jedna věc je záchrana a ochrana brouka páchníka, to je koncept,
  který zmiňujete. Ta říká, nic s tím nedělejte, nechte to, jak to je, protože se tam páchníkovi
  nádherně bydlí. Druhým konceptem je koncept obnovy lipové aleje, která říká, že současný
  stav je neudržitelný a je potřeba alej obnovit. Připomíná návštěvu u starosty při jednání RM
  loni na jaře, kdy seznámili RM se skutečností, že v jakémkoliv historickém stromořadí se
  brouk páchník objevil, vyskytly se velké úřední problémy. My v tuto chvíli nemůžeme
  garantovat, že se nám podaří získat výjimku podle § 56 a 57. Na tom vše může zkolabovat. To
  znamená, že město Jičín už tam nebude moci legálně pokácet jeden jediný strom. My se
  domníváme, že tu výjimku dostat můžeme, tím pádem by celý projekt obnovy byl možný.
  Jestliže dnes máte zaujmout nějaký postoj a rozhodnout se, zda lipová alej má být primárně
  biotopem brouka páchníka a potom se pokračuje podle koncepce agentury z roku 2022-2023
  anebo se rozhodnout, že chceme obnovit lipové stromořadí a bude se pokračovat podle
  toho, co doporučila agentura z roku 2005.
  Starosta – takto otázka nestojí. Má tu dvě koncepce a chce, aby byla vypracovaná studie,
  která řekne výsledek a podle něj budeme rozpracovávat dál. Proč by měl nyní rozhodovat
  mezi agenturou a vámi?
  Mgr. Kracík – pokud zaujmete stanovisko a to zaujmout musíte, protože buď pojede jedno
  nebo druhé. Momentálně jede jedno a je zanedbáváno…. Je přerušen starostou.
  Mgr. Hamáček – je zde odvolání na stanovisko z roku 2005, právě zde je velké
  nedorozumění, že je úplně vynecháno to, že proběhla obnova od roku 2010 – 2012 a pak
  běžela udržitelnost. Ta vycházela jistě z posudku Agentury ochrany přírody a krajiny. Bylo to
  podpořené z Operačního programu ŽP, kde je běžnou součástí každého projektu stanovisko
  agentury. Byl na vystoupení v aule a moc mu chybělo, že tam byly projekty obnovy
  z minulosti, ale tato obnova tam vůbec nebyla podchycena. Obnovilo se tehdy 400 lip, tj.
  40% stromů. Bylo to tehdy provedeno v souladu s rozhodnutím KÚ, v souladu s AOPK. To
  přece jen tak nejde zmačkat a zahodit. To zde bylo a na to navazujeme. Není to tak, že
  budeme vybírat mezi páchníkem a historickou hodnotou. Musíme to skloubit dohromady,
  ale nemůžeme schválit navrhovaný koncept, který předpokládá, že ve třech fázích obnovíme
  lípy. To si na triko nevezme. V tomto bodě s tím nesouhlasí, ale souhlasí s vypracováním
  studie.
  Ing. Zachoval – není to tak, že nereflektujeme obnovu, která tam proběhla. Neví, co bude za
  výstup ze znaleckého posudku, proto nechce dnes schvalovat koncept, jestli budeme kácet
  na dvě etapy, neví, kolik jich bude, materiál je zpracován tak, že nabízí postupné kroky a
  shrnuje všechno, co se má udělat. Nikdo nepolemizuje o tom, že obnova tu proběhla.
  29
  Mgr. Hamáček – když se schválí koncepce, ve které je napsané, že „kompletní obměna
  lipového stromořadí ve čtyřech nebo pěti po sobě relativně rychle jdoucích fázích
  realizovaná na základě znaleckých posudků“, to už je jasně řečeno, jak si to představujeme. A
  sám to v tuto chvíli neví, zda to jde a nesouhlasí s tím.
  Starosta – jsou zde k řešení konkrétní kroky. Není to tak, že by se dodatečně doladilo, to jsou
  jasné a nezaměnitelné kroky. S těmito kroky nesouhlasí a domnívá se, že by se mělo podrobit
  odborné analýze. Ptá se, zda Ing. Zachoval trvá na svém znění usnesení.
  Ing. Zachoval – trvá, dokonce neměl rozdělená usnesení, jak je v návrhu, měl vše v jednom
  bodě. Nezaznělo tu, co si má představit pod pojmem definice studie, nebo jestli se bude
  objednávat znalecký posudek nebo veřejnou zakázku, že se poptají znalci v rámci ČR. To ani
  posouzení od pana Kunta nebudete chtít?
  Starosta – přirovnává to ke znaleckému posudku na nemovitost, kdy předloží návrh jen
  jedna strana a my si budeme chtít udělat jiný.
  Ing. Zachoval – dejte hlasovat o svém protinávrhu, já trvám na svém návrhu.
  Starosta – spletl se v hlasování, rozporuje to a prosí uvést v zápisu hlasování proti.
  Usnesení č. 21.1/13 ZM
  ZM
  n e p ř i j a l o u s n e s e n í
  ve věci schválení zajištění finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2024 ve výši 200
  000 Kč na zpracování studie obnovy lipové aleje.
  Hlasování o usnesení:
  Pro: Mgr. Jana Benešová, Mgr. Jan Bušta, Mgr. Petr Hamáček, Miroslav Kodydek,
  Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph. D., Mgr. Ivana
  Krabcová, MUDr. Josef Lukavec, JUDr. Jan Malý, Mgr. Alena Stillerová
  Proti:
  Zdrželi se: Ing. Ladislav Brykner, Ing. Petr Knápek, MBA, Eva Kotyzová, Mgr. Miloslav
  Kůta, MUDr. Petr Lisý, MVDr. Jiří Liška, Mgr. Petr Šindelář, Ing. Jan Zachoval
  Nehlasovali:
  Usnesení č. 21.2/13 ZM
  ZM
  n e p ř i j a l o u s n e s e n í
  ve věci schválení konceptu na realizaci obnovy lipové aleje v Jičíně dle předloženého návrhu
  zpracovaného Ing. Janem Zachovalem a Mgr. Pavlem Kracíkem.
  Hlasování o usnesení:
  Pro: Ing. Ladislav Brykner, Ing. Petr Knápek, MBA, Eva Kotyzová, Mgr. Miloslav
  Kůta, MUDr. Petr Lisý, MVDr. Jiří Liška, Mgr. Petr Šindelář, Ing. Jan Zachoval
  Proti: Mgr. Jana Benešová, Mgr. Jan Bušta, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Ivana
  Krabcová, JUDr. Jan Malý
  Zdrželi se: Miroslav Kodydek, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.
  D., MUDr. Josef Lukavec, Mgr. Alena Stillerová
  Nehlasovali:
  Usnesení č. 21.3/13 ZM
  ZM
  30
  n e p ř i j a l o u s n e s e n í
  ve věci schválení zajištění finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2024 ve výši 200
  000 Kč na zpracování znaleckého posudku provozní bezpečnosti stromů a s tím související
  návrh příslušných bezpečnostních opatření dle návrhu Ing. Miroslava Kunta, Ph.D, případně
  dalších nezbytných podkladů a posudků k tomu nezbytných.
  Hlasování o usnesení:
  Pro: Ing. Ladislav Brykner, Ing. Petr Knápek, MBA, Eva Kotyzová, doc. Mgr.
  Tomáš Kozel, Ph. D., Mgr. Miloslav Kůta, MUDr. Petr Lisý, MVDr. Jiří Liška,
  Mgr. Petr Šindelář, Ing. Jan Zachoval
  Proti: Mgr. Jana Benešová, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Ivana Krabcová, MUDr. Josef
  Lukavec, JUDr. Jan Malý
  Zdrželi se: Mgr. Jan Bušta, Miroslav Kodydek, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Alena
  Stillerová
  Nehlasovali:

 2. Jaroslav Krejcar

  Dobrý den,
  Děkujeme za podrobný materiál.
  Mám jeden drobný dotaz. Nešlo by lípy, které jsou nyní evidentně v havarijním stavu nějak vhodně označit kvůli zvýšení bezpečnosti ?
  Děkuji JK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *