Mimořádný rekonstrukční a stavební boom v Jičíně pokračuje

titulka JIČÍN  –    Jedním z největších stavebních projektů v novodobé historii města Jičína je  Infrastruktura Kasárna. Na desetihektarové ploše budou teď postupně  instalovány podzemní inženýrské sítě a vybudovány ulice i veřejná prostranství včetně zeleně a mobiliáře. Práce začaly na jaře 2022 a potrvají do poloviny roku 2025. Město  pak nabídne parcely pro rodinné a obytné domy k prodeji. Celková cena za vybudování infrastruktury je více než 208 milionů Kč a ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení firem EUROVIA CS a Stavoka Kosice, které nabídlo nejnižší cenu. Financování půjde čistě z rozpočtu města, které si nechalo zřídit investiční úvěr ve výši 180 milionů korun.  Peníze  se později částečně vrátí do rozpočtu prodejem parcel. Prvním krokem v pracích byla demolice staré budovy kasáren, vyčištění staveniště od dřevin a také odstranění dětského hřiště. Po skončení prací a zrušení staveniště se otevře nové hřiště s novými herními prvky. Celou velkou, administrativně složitou zakázku připravili pracovníci Městského úřadu Jičín a město ji od začátku realizuje čistě svými silami – bez dalších režijních nákladů.

Nová multifunkční hala ve sportovním areálu

Ve městě  pokračuje i výstavba nové multifunkční haly, která přispěje k dalšímu rozvoji sportu a nabídne podmínky pro tenisovou mládež.   Budova vzniká zastřešením dvou tenisových kurtů v areálu a propojí se krčkem se šatnami, jejichž výstavba byla dokončena v roce 2017. Díky tomu bude možné provozovat síťové sporty  po celý rok. S dokončením haly se počítá v polovině příštího roku. Výstavbu má na starosti firma VALC spol. s.r.o.. Stavební náklady na plnohodnotnou halu  s ocelovým skeletem jsou více než 51 milionů korun.

Zateplení sportovní haly areálu  a workoutové hřiště

Kompletní zateplení má za sebou sportovní hala jičínského areálu, vyměněna byla i elektroinstalace a osvětlení. Teď  stavbaři budují  rampu pro bezbariérový přístup a brzy začne výstavba nového schodiště k hlavnímu vstupu. Náklady jsou asi 12 milionů korun,  s uhrazením částky  pomůže městu Jičín  dotace z Operačního programu Životní prostředí.  Podle jičínského starosty Jana Malého pokračuje  ve sportovním areálu i rekonstrukce hlediště u venkovního hřiště házené přibližně za 470 tisíc korun.  Od jara letošního roku  už mohou zájemci vyzkoušet i dlouhodobě žádané  workoutové hřiště vedle venkovního hřiště házené.

Školní fasáda na Husovce, i s výměnou oken 

investice-fasada-skoly Fasáda Základní školy Husova dlouhodobě potřebovala rekonstrukci.  Bude obnovena jak  historická fasáda směrem z ulic Husova a Fügnerova, ale naplánovaná je i výměna oken.  Zakázku, kterou město Jičín zaplatí ze svého rozpočtu, realizuje společnost STAV-AGENCY s.r.o. přibližně za 16,1 milionu korun.  Dokončení se předpokládá na začátku nového školního roku. Škola se otevřela v roce 1886 jako učitelský ústav. Budova je dílem Františka Menčíka a Emanuela Prokopa. V roce 1948 byl učitelský ústav zrušen, a tak budovu využila dívčí škola. V polovině 50. let se zde usídlila druhá jičínská základní škola. Od roku 1929 je na rohu ulic Husova a Fügnerova k vidění pamětní deska, jež připomíná K. V. Raise.

hod stroj K investicím v resortu jičínského školství patří ještě rekonstrukce vývařovny v ZŠ Poděbradova a oprava střechy ZŠ 17. listopadu, které  vítá místostarosta Petr Hamáček: “ Těším se z toho, že se po deseti letech příprav rozběhla výstavba Kasáren, že budeme mít opravený Čestný dvůr v lodžii i bezbariérovou domovinku pro seniory, ale snad nejvíc se těším, až se rozeběhnou hodiny na sv. Ignáci.“

kostel Oprava hodinového stroje z kostela sv. Ignáce už začala, a tak můžeme očekávat, že se hodiny na konci tohoto roku po mnoha desetiletích opět rozeběhnou. 

Rekonstrukce ulic Konecchlumského a Seifertova

investice-konecchlumskeho V Jičíně pokračuje rekonstrukce  ulice Konecchlumského a v začátku jsou práce v ulicích Seifertova, K. Vika a Hofmanova. Do prací v ulici Konecchlumského je zahrnuta oprava chodníku v ulici Kryštofa Haranta a rekonstrukce přístupového schodiště k farnímu evangelickému kostelu.  Výhodou je, že zrekonstruované ulice jsou zcela nové, včetně sítí, takže nehrozí nové výkopy v blízké budoucnosti. Nevýhodou pak je, že se rekonstrukce ulic tímto protahují, protože každá společnost má vlastní časový harmonogram staveb. Ulice Konecchlumského se rekonstruuje od kruhové křižovatky ke křižovatce s ulicí Průmyslová. Ulice Seifertova je teď vyfrézována, pokračuje tu  rekonstrukce plynovodu a následovat bude výměna vodovodu. V ulicích K. Vika a Hofmanova  už  pracuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín (oprava kanalizačních šachet a přeložka vodovodu).

Další podzemní kontejnery na tříděný odpad a vylepšení svozové techniky 

kontejnery Na Lidickém náměstí, anebo u Knihovny Václava Čtvrtka budou podzemní kontejnery na tříděný odpad  (papír, plast, sklo a tetrapak). V současné době se rozhoduje o definitivním umístění.  Kontejnery dodá společnost Stavby Koťátko přibližně za 1,5 milionu korun.  Město tak pokračuje v navyšování počtu podzemních hnízd a zároveň se snaží rozšiřovat možnosti pro separaci odpadu. První dvě hnízda byla instalována v lokalitách poblíž ZŠ Husova a na nábřeží Irmy Geisslové, pak přibyla další v Lindnerově ulici.  Zatímco  ve čtvrtích rodinných domů byl v minulých letech zaveden systém svozu barevných nádob „door to door“,  centrum města je zase vhodné pro  podzemní kontejnery. Vhodné řešení pro navýšení separace na sídlištích se hledá. Netřídění se totiž městu i jeho obyvatelům prodraží.

S  rozšířováním  separace odpadu a čistotou ulic souvisí i investice do Technických služeb města Jičína:  obnovu technického vybavení a vylepšení svozové techniky. Tyto náklady jsou v řádu jednotek milionů korun. Náklady nejsou zanedbatelné, protože jde o významnou investici, která se vrátí v budoucnosti, jak bude růst tlak státu na obce ohledně separace odpadu.

Jezuitská kolej se mění v kulturní centrum

jezu kolej Jezuitská kolej ožívá, a to díky stavebním úpravám na zadním nádvoří (tzv. ambitu). Práce pokračovaly  po několik let včetně rozsáhlého archeologického průzkumu. Do jezuitské koleje návštěvníky zve spolek Balbineum. Budou se tu pořádat kulturní akce. Balbineum a další spolky, jako například galerie SOL nebo Vitrína 252, to už vyzkoušely při letošních Valdštejnských slavnostech, kdy v jezuitské koleji uskutečnila  vernisáž výstavy Ester Sabik a Petra Borkovce a výtvarné a řemeslné dílny, které pořádali Radka Mizerová, Dagmar Urbánková, Robert Smolík a Tabula Rasa. V podobném duchu se bude pokračovat, protože Rada města schválila výpůjčku jezuitské koleje právě spolku Balbineum. Část jezuitské koleje se tedy mění v kulturní centrum. Historický areál je ale rozsáhlý a jeho celkové využití se stále hledá.

„Smyslem nebylo zrekonstruovat celou jezuitskou kolej:  to by si vyžádalo investici řádově ve stovkách milionů korun. Cílem bylo staticky zajistit zadní nádvoří, aby do jezuitské koleje mohli zavítat občané. Stavební práce proto spočívaly v odstranění nestabilních příček na nádvoří, ve vybudování sociálního zázemí, v rekonstrukci odvětrávání v podzemním podlaží a v odstranění vrstev přímo na ploše nádvoří. Rekonstrukce umožnila, aby se alespoň do části historického areálu vrátil život. Jezuitská kolej nepochybně bude potřebovat další etapy rekonstrukce, ale to bude závislé na tom, jaké využití se pro tento rozlehlý komplex budov najde,“ informoval  druhý místostarosta Jan Jiřička.

Celková rekonstrukce denního stacionáře Domovinka a jeho budoucnost

Rekonstrukce denního stacionáře Domovinka,  který patří  pod Sociální zařízení města Jičína a poskytuje služby seniorům, začala v roce 2020 a skončit má ještě letos. Budova v Hofmanově ulici byla ve velmi špatném stavu. Původně šlo o kotelnu, která  byla přestavena na sociální zařízení. Dům ale nebyl bezbariérový, horní patro se využívalo jen obtížně, nedostávalo se zázemí pro personál a technický stav byl celkově špatný. Rekonstrukcí se změní  vnitřní dispozice místností,  plášť  domu a obnoveny  budou okolní plochy. Objekt bude nově bezbariérový a přibude zázemí pro personál. Navýší se i kapacita z 20 na 35 seniorů. Práce zajišťuje  společnost VALC, spol. s.r.o. , celkové náklady se blíží k 46 milionům korun.  Městu pomůže   dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 19 milionů korun.  na rekonstrukci se podařilo získat i dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program) ve výši 5,2 mil. korun, která  bude použita jak na pořízení nového vybavení denního stacionáře, tak i na nákup dvou elektromobilů pro pečovatelskou službu.

Proměny Čestného dvora u Valdštejnské lodžie 

loggie Díky úspěšné přeshraniční spolupráci s polským partnerem  – Nadací zámku Gorzanów  pokračuje už několik let  vestavba multifunkčního sálu a úprava Čestného dvora ve Valdštejnské lodžii.  Náročná akce už směřuje k dokončení. Víceúčelový sál bude situován do budov v okolí Čestného dvora. Nabídne mj. zásuvné hlediště, audiovizuální techniku a zázemí s foyer. Celkem se rekonstrukce týká osmi místností a také plochy Čestného dvora. Celý projekt nese název Cesta Valdštejnských architektů a sestává se z této rekonstrukce, dále z částečné opravy zámku Gorzanów v polském Kladsku a vydání informačních předmětů, tiskovin a expozice o architektech z doby Albrechta z Valdštejna. Náklady jsou necelých 33 milionů korun.  Práce realizuje společnost RITUS s.r.o. Projekt podpořila Evropská unie prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.  Letos  také začala  rekonstrukce zbývající části Čestného dvora, kterou uskutečňuje firma DKK Stav. Čestný dvůr tak bude v příštím roce zvnitřku zcela opraven a  hyzdit ho bude jen opadávající fasáda.

Kašna s řeckou bohyní vod a moří se zase zaskví 

investice-kasna Na Valdštejnově náměstí v Jičíně  pokračuje kompletní rekonstrukce památkově chráněné kašny se sochou Amfitrité.  V DZ  jste  mohli  číst tady:   https://zpravyceskyraj.cz/kasnu-se-sochou-amfitrite-zrestauruje-marketa-novotna/     Celková cena díla přesahuje jeden milion korun a práce mají skončit letos na podzim. Vana kašny bude nově opatřena sítí, aby se do ní nedalo vstoupit, což ji v minulosti právě poškodilo. Cílem restaurování je zachovat uměleckou a historickou hodnotu památky,  která je jednou z dominant Valdštejnova náměstí a znázorňuje řeckou bohyni vod a moří Amfitritu plavící se na voru z ryb tak, jak ji roku 1835 vytvořil sochař Jan Sucharda.

Popovická škola se spolehlivou střechou 

Bývalá škola v Popovicích čp. 76 získá novou střechu. Pro občany Popovic je tato budova místem společenského života. Naplánována byla  výměna dožité krytiny z azbestocementových šablon za krytinu z šablon hliníkových, úpravy na stávajícím dřevěném krovu, náhrada prvků napadených hnilobou a ošetření fungicidním nátěrem. Veškeré práce zajistí firma ALFA CZ s.r.o. s náklady přibližně 3,3 milionu korun. Překlenou se až do začátku příštího roku.

K životu patří i menší investice 

Pro letošní rok je v Jičíně  vyhrazeno 500 tisíc korun na obnovu dětských hřišť a připravuje se mj. i  oprava oken MŠ U Kina, rekonstrukcí  prochází dřevěné molo u rybníku Kníže. Ve „věžáku“ v ulici Kosmonautů se uskuteční rekonstrukce charitní prádelny. Ve Valdštejnském zámku se repasují a nahrazují okna. U městského úřadu na Žižkově náměstí bude opravena kanalizace a v v budově  pro špatný stav  teď  nevyužívané schodiště. Tělocvičnu ZŠ Poděbradova čeká v létě kompletní výměna osvětlení. Chystá se rekonstrukce hřbitovní zdi u garáží. Na sídlišti Nové Město Jih se chystá  výměna 65 světelných bodů přibližně za 500 tisíc korun.

Chystají se rekonstrukce Masarykova divadla a Knihovny Václava Čtvrtka, výstavba Odpočinkové zóny Cidlina, další etapa rekonstrukce Valdštejnského zámku, oprava ulic při východní straně Lidického náměstí, přeložka plynovodu u Cidliny, revitalizace Obřadní síně v zámku nebo například odbahnění rybníka Dvorce. Připravuje se i dlouho vyhlížená rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova, kde  není investorem město Jičín, ale Královéhradecký kraj.

(jj a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *