Za neúspěch jičínského loga mohou Dobré zprávy

img_6768tit_0 JIČÍN  –   Iniciátoři otevřeného dopisu k tvorbě grafického manuálu města Jičína sepsali otevřený dopis, se kterým se seznámili radní.  V tomto  týdnu  si  autoři  dopisu, kteří stále neměli žádnou odezvu, sami  vyžádali  oficiální odpověď  z radnice. Pro jednodušší orientaci nejprve připomínáme text otevřeného dopisu:

Vážený pane starosto,
Vážení členové a členky zastupitelstva města,
v uplynulých dnech byla veřejnost nečekaně seznámena prostřednictvím webového
portálu „Dobré zprávy z Českého ráje“  s podobou nového, zastupitelstvem již schváleného,
loga města Jičína.
Tento způsob práce nás nemile překvapil, neboť se město ve svém strategickém plánu
hlásí ke koncepci otevřeného úřadu a transparentních procesů s účastí veřejnosti na
rozhodování, tak jak například probíhalo při schvalování urbanistického projektu odpočinková
zóna Cidlina.

Myslíme si, že vizuální komunikace a prezentace je rozhodně důležitou součástí okruhu
veřejných záležitostí svěřených městské́  samosprávě. Přijde nám velmi podivné, že se občané
města o její výsledné podobě dozvídají touto formou a zaráží nás i způsob, jakým město k
výsledku došlo. Nerozumíme tomu, proč není možné uspořádat veřejnou soutěž, když ve
srovnatelně velkém Rožnově pod Radhoštěm to možné je a veřejná soutěž na nový grafický
manuál tam právě probíhá. Zároveň by bylo možné přesně formulovat zadání a mít na výběr
více variant, které by se mohly komunikovat s občany města.
Jičín si podle nás zaslouží, aby jeho vizuální styl reprezentoval jeho kvalitu, a to i
způsobem, jakým k ní město dospělo. A proto se domníváme, že nejlepší ze všech úhlů pohledu
by bylo na vše zapomenout a začít znovu a správně.

S pozdravem

Alžběta Vitvarová, Alžběta Dvořáková, Vojtěch Prášek, Anna Crhová, Pavlína Krupičková

Otevřený dopis  k tvorbě grafického manuálu města Jičína podporují: 

Bohumír Procházka,  Jičínská beseda z.s. , Martina Hanáčková,  Jitka Králová, Robert Smolík, Monika Crhová (ProVize z.s. a  Jinčí čin), Vladislava  Wildová (Závěsné divadlo z.s.), René Vitvar, Mgr. Pavel Kracík, Renata Lhotáková, Martin Lhoták, Zuzana Richterová, Jiří Wilda, Jan Fišer,  Josef Tomšej, BcA. Ladislava Dlouhá,  Barbora Tmějová, Anna Bočková,  Tomáš Boček, Spolek alternativní kultury a sportu Jičín, Lebeda  Jičín o.p.s.,  Štěpán Peroutka, Eva Chodějovská

V Jičíně dne 19.2.2021

Vyjádření, které iniciátoři otevřeného  dopisu  na základě své telefonické žádosti obdrželi v úterý  16. března 2021: 

Věc: Vyjádření k otevřenému dopisu k tvorbě grafického manuálu města Jičína, přijatého dne 23.2.2021

Toto vyjádření reaguje na tvrzení obsažená v otevřeném dopise zaslaném Zastupitelstvu města Jičína a starostovi města Jičína dne 23. 2. 2021. Tématem je tvorba grafického manuálu, respektive logotypu města Jičína. Veřejnost byla průběžně o tomto tématu informována, což je také doložitelné.

Dne 25. 9. 2019 Rada města schválila záměr o redesignu grafického manuálu města. Tento záměr byl popsán v komuniké z 28. jednání Rady města. V pondělí 29. 9. 2019 byl bod prezentován a diskutován s novináři na pravidelné tiskové konferenci. Dne 9. 10. 2019 byla zveřejněna tisková zpráva na www.mujicin.cz a také byl zveřejněn článek na webových stránkách Jičínského deníku: https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-chce-aktualizovat-webove-stranky-mesta-20191009.html

Už tehdy se očekávala odezva veřejnosti. Jistá odezva nastala, protože bod o grafickém manuálu byl zařazen na jednání Komise kulturní dne 23. 10. 2019. Ze zápisu lze vyčíst, že předseda komise MgA. Robert Smolík navrhl jako ideální řešení vypsání soutěže o návrh. Tato otázka tedy byla řešena.

Na přelomu 2019 / 2020 se uskutečnilo několik konzultací s firmou CZECHDESIGN, která je renomovaným organizátorem soutěží o návrh logotypu. Z ústních jednání vyplynulo, že soutěž je sice možným, ne však jediným řešením. Další legitimní cestou redesignu loga je oslovení autora loga původního.

Zde jsou popsána specifika soutěže o návrh:

– Soutěž o návrh má krajně nejistý výsledek. Ani několik kol soutěže nemusí vést k vybrání loga.

– CZECHDESIGN krajně nedoporučil úplně otevřenou soutěž, jelikož ty dle jejich vyjádření vedou až k desítkám více či méně amatérských návrhů ztracených mezi návrhy profesionálními. Soutěž musí mít tvrdá pravidla pro účast (například reference soutěžícího) a nesmí být přístupná pro laického grafika.

– Vítěz soutěže není povinen uzavřít licenční smlouvu. Jak se často stává, může získat finanční obnos za výhru a ukončit spolupráci.

– Každé kolo soutěže o návrh je nákladné. Jenom za soutěž je třeba uhradit odbornou porotu, skicovné všech zúčastněných a odměny za přední místa. Pokud má být soutěž zaplacena dle zvyklostí základní slušnosti, jde o částku cca 300 tisíc Kč. Dalších několik set tisíc potom stojí vlastní vypracování manuálu.

Na základě těchto zjištění byl záměr redesignu odložen a probíhalo zjišťování zkušeností z ostatních měst. Poté však udeřil Covid-19 a záležitost redesignu grafického manuálu byla odsunuta do pozadí.

Již během jarní vlny epidemie se projevila nutnost přehlednější komunikace s občany města, bohužel webové stránky města www.mujicin.cz se ukázaly jako nedostatečné, minimálně z důvodu jejich neresponzivnosti – špatně se zobrazují na mobilních zařízeních a tabletech,

které jsou v dnešní době využívány více, než běžné počítače. Kromě toho mají současné stránky i další nedostatky.

Do popředí zájmu se tak dostala otázka redesignu webových stránek. K celkovému redesignu webového portálu je potřeba i grafický manuál. Původní grafický manuál vzhledem k době svého vzniku ale nepočítal s použitím v elektronickém prostředí. Znovu tedy vyvstalo k řešení téma redesignu grafického manuálu (s tím i potřeba redesignu loga).

Vypisovat veřejnou soutěž o návrh se nejevilo vzhledem k dané společenské situaci jako časově ani ekonomicky přijatelné, proto bylo přistoupeno k oslovení původního autora loga Lukáše Tanečka. Je to další legitimní možnost redesignu loga města a pro případ Jičína tuto variantu ústně doporučili i zástupci CZECHDESIGNu. A to především z toho důvodu, že město Jičín má svoji „značku“- symbol, který je široce přijímán občany města a je srozumitelný i pro turisty. Tímto symbolem je Valdická brána, jak ukazují i výsledky ankety Jičínského spolku pro architekturu a urbanismus, www.jcau.cz.

Pan Taneček vypracoval 3 různé varianty redesignu loga, pokud by ani jeden z návrhů vybrán nebyl, dostal by vyplaceno skicovné ve výši 10 000 Kč a město Jičín by se nejspíše muselo začít vážně zabývat vyhlášením soutěže o návrh. Jelikož byl ale jeden z návrhů pana Tanečka vybrán, veřejná soutěž se nejevila jako potřebná.

Pan Taneček je renomovaným, zkušeným grafikem a má zkušenosti se zpracováváním městského loga a jeho následnou implementací. Jeho portfolio lze zhlédnout například zde: http://www.lukastanecek.cz/Graficky-design.html

Záměr přímého zadání byl poté předložen na jednání Rady města. Po vypracování návrhu byl tento návrh předložen Radě města na jednání dne 21. 12. 2020. Rada města podobu loga postoupila Zastupitelstvu města, jehož veřejné zasedání se uskutečnilo ve středu 27. 1. 2021. Na tomto zasedání logotyp prezentoval osobně autor Lukáš Taneček. Zastupitelé vůči logu nevznesli žádné námitky ani požadavky na schválení. Rada města proto na jednání dne 3. 2. 2021 logo schválila. Na následujícím jednání Rada města pak schválila uzavření smluv s Lukášem Tanečkem.

Bohužel prvotní prezentace redesignu loga v médiích proběhla z našeho pohledu necitlivě a ještě dříve, než byl dopracován logomanuál, práce s logem a jeho použití.

Webový zpravodaj Dobré zprávy z Českého ráje bohužel nereagoval na zprávy o redesignu grafického manuálu v roku 2019, ale informoval až o schváleném logu v únoru 2021. Pro jejich čtenáře to tedy byla zcela nová informace.

Město Jičín plánovalo logo představit v plné šíři, s prezentací a konkrétním využitím, tato prezentace loga bude následovat po dopracování logomanuálu.

Bylo by jistě přínosné vést otevřenou diskusi o podobě vizuální identity města, uspořádat setkání s veřejností, stejně jako tomu bylo u projektu Odpočinková zóna Cidlina. Bohužel doba k tomuto opravdu nebyla vstřícná. V závěru minulého roku ani na začátku roku nebylo možné pořádat veřejná shromáždění, a pokud by veřejnost měla potřebu se k novému logu vyjádřit, mohla tak učinit na veřejném zasedání Zastupitelstva města, které proběhlo 27. 1. 2021.

Veškeré body časové posloupnosti a informací z města směrem k veřejnosti jsou snadno dohledatelné na internetu i v zápisech z jednání Rady města a Zastupitelstva města, a také v médiích. Připomínáme, že první záměr byl schválen již 25. 9. 2019. A také, že veřejné zasedání je skutečně veřejné, tudíž zcela otevřené. Zajisté lze pochopit, že v koronavirové době není možné pořádat veřejnou besedu. Kdyby to možné bylo, město by ji připravilo.

V dopise je uváděno za příklad i město Rožnov pod Radhoštěm, které vyhlásilo na začátku roku soutěž o výtvarný návrh, ale ani tato soutěž není ideální, je totiž vyhlášena tak, že pravidla umožňují městu soutěž kdykoliv zrušit, a to bez vyplacení odměn soutěžícím, což pro město v současné době není dobrou vizitkou, více například zde: https://www.facebook.com/CZECHDESIGN.CZ/posts/10158723669847295

Nutno doplnit, že Rožnov pod Radhoštěm zatím své logo nemá, používá v komunikaci znak města a jde cestou soutěže i proto, že hledá svoji vizuální identitu.

Autoři otevřeného dopisu v závěru požadují „na vše zapomenout a začít znovu a správně“, vyvstává tady ale otázka, co je to správně, protože veškerý dosavadní postup města v otázce redesignu loga správný byl.

Mgr. et Mgr. Jan Jireš

tiskový mluvčí

Mgr. Zuzana Vavřincová

vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Jičín

8 komentářů u „Za neúspěch jičínského loga mohou Dobré zprávy

 1. Pavel Kracík

  Otevřený dopis byl adresován zastupitelům města Jičína. Jako reakce ale jeho petentům nečekaně přistálo absurdní vyjádření dvou úředníků. Nikde jsem nenašel žádné pověření ze strany zastupitelů, kteří by je zplnomocnili k sepsání odpovědi. Takže je hezké, že petenti obdrželi jakési dobrovolně vypracované pojednání od lidí, jichž se nikdo na nic neptal a kteří k tomu ani neměli oficiální pověření, ale nyní by už konečně mohli zareagovat zastupitelé, jímž byl otevřený dopis adresován. Víme, že dopis prošel podatelnou, byl mu přidělen identifikátor, ale zda se v konečném důsledku dostal ke všem zastupitelům, je aktuálně závažnou otázkou. Vše nasvědčuje tomu, že bude nezbytné otevřený dopis znovu odeslat všem zastupitelům e-mailem, neboť standardní úřední komunikace přes podatelnu MěÚ Jičín a Radu města povážlivě drhne a funguje spíše jako politický firewall. A třešnička na závěr: zaslané pohádkové vyjádření sice přišlo ze služebního e-mailu zaměstnance města a na barevném hlavičkovém papíře s logem, ale bez jakéhokoliv čísla jednacího! Přitom v zápise ze 75. jednání Rady města Jičína ze dne 3. 3. 2021 jsem v bodě č. 44 nalezl informaci, že Rada města nějakým způsobem toto vyjádření dvou úředníků eviduje a odkazuje na něj. Jedná se tedy nesporně o oficiální úřední dokument, jenž je navíc vztažen k otevřenému dopisu prošlému podatelnou (tedy dokumentu s přijímacím číslem a identifikátorem), proto by měl mít rovněž číslo jednací. Takto je to jen cár papíru, s jehož obsahem může v budoucnu kdokoliv manipulovat a který může dokonce pohádkově zmizet. Třeba to bylo smyslem. V krátké době je to ale již druhé závažné pochybení spisové služby MěÚ Jičín, které si tak v nejbližších týdnech a měsících určitě zaslouží, nejen naši, bedlivou pozornost.

 2. Vojtěch Prášek

  Tohle je ta otevřená radnice?

  Občan se v půlce volebního období obrátí na jím zvoleného zástupce s žádostí o vysvětlení důvodů rozhodnutí. Zvolené vedení města pověří dva zaměstnance radnice, aby obhájili, že postup radnice byl správný. Ti zoufale kopou do média, že si dovolilo informovat o tom co se ve městě děje. Fuj!

  My se ale neobracíme na zaměstnance radnice. Jejich názor je lhostejný. Oni pracují na základě toho, co jim zadá zvolené vedení města. Rada města učinila politické rozhodnutí, kolik peněz město ve svém rozpočtu utratí za nový logomanuál. Smyslem našeho dopisu je poukázat na to, že jediným měřítkem správnosti rozhodnutí nemusí být kolik peněz město ušetří, nýbrž i jak kvalitní výsledek vznikne.
  Máme obavu, že výsledek není kvalitní, neboť nebyl přezkoumán a hodnocen odborníky na grafický design tak, jako by tomu bylo u veřejné soutěže. Vedení města se nám snaží podsunout, že to není potřeba, protože jsou občané se stávajícím logem spokojení. Je smutné, že i tady se jedná pouze o domněnku spokojenosti, neboť žádný veřejný průzkum neproběhl.

  Sečteno a podtrženo. Zvolené vedení města nemá zájem vysvětlit občanovi, proč není kvalita výsledku důležitá tolik jako peníze, které byly ušetřeny. Je dobré si připomenout, že se jedná o peníze z kapsy občana. Ten si ale už důvody postupu zvoleného vedení města v dané věci může pouze domýšlet:

  1) Mají pocit, že se nemohou mýlit a že jejich rozhodnutí je vždy správné a o směřování města s občany se debatuje pouze před volbami.
  2) Vědí, že neučinili správné rozhodnutí a nemají dostatek odvahy před občana předstoupit a svá rozhodnutí si obhájit.

  Sám jsem zvědavý, která z možností je správná a jestli je zvolený zástupce občana spíš papaláš anebo srab.

 3. Pavel Kracík

  Konečně ale víme to nejdůležitější – jméno viníka, který to všechno spískal a na něhož si teď ukážeme prstem. Rozhlasová redaktorka Vlaďka Wildová, provozující soukromý webový zpravodajský portál Dobré zprávy z Českého ráje. Nevěříte? No to se totiž nesmíte nechat zmást jejím přívětivým výrazem a zdánlivou dobrosrdečností. Podle úředníků to byla právě její necitlivá prezentace v médiích, která zavinila, že se lidem nové logo města Jičína nelíbí a začali se kriticky ozývat. Kdyby bývala zvolila citlivou formu a kdyby především nebyla tak hrrr a počkala, až bude dopracován logomanuál, všechno by bylo jinak. Lidem by se logo určitě líbilo. Manuál by jim vysvětlil, jak se logo správně používá, jak ho mají vnímat a proč se jim má líbit. Přitom stačilo tak málo, trocha toho lidského citu! To je to tak těžké, to po Vás chceme opravdu tak moc, paní Wildová?
  Navíc jste na svých webových stránkách http://www.zpravyceskyraj.cz nereagovala na zprávy o redesignu grafického manuálu v roce 2019, ale informovala jste až o schváleném logu v únoru 2021. Takže paní Wildová, pokud nehodláte věc sledovat průběžně, nemáte co informovat, protože takhle to pak dopadá. Občané se Vaší vinou necitlivě dozvědí, co jim chystáme, a jelikož nemají ani možnost si nastudovat manuál, tak se jim pak logo nelíbí. Prostě jste to celé podělala! Přiznejte si to.

 4. Jarda

  Už je to zase tady. Vůbec není důležité, že těžko neleznete člověka, kterému by se nové logo líbilo, že tento návrh 95% občanů považuje za urážku Jičína. Za neúspěchy města už zase mohou obtěžující občané a necitlivě informující novináři. Pamatuji, že bývávala diskuze na stránkách města. Kdo měl čas a chuť, mohl se seznámit s názory veřejnosti. Názory také nebývaly vždy pochvalné, zejména ty, které se týkaly BAK, Geosanu a nakládání s velkými dotacemi. Tak se spřísnila pravidla pro anonymní příspěvky. Pro možnost svobodného diskutování se lidé museli jít přihlásit na úřad. Tím se diskuze de-facto zrušila. Necenzorované názory už zkrátka nejsou potřebné, žádoucí. Jsou zásadní věci, které se města týkají a ty by měly být široce prezentované a komunikované. Mezi ně dle mého logo patří, zvlášť, pokud budí kontroverze. Nezlobte se, ale byl bych moc rád, kdyby Jičín měl hezčí logo.

  Co se týká možností veřejné diskuze cituji: „zajisté lze pochopit, že v koronavirové době není možné pořádat veřejnou besedu. Kdyby to možné bylo, město by ji připravilo“…. Věřte, že existuje přehršel elektronických možností, jak uspořádat veřejnou diskuzi elektronickým způsobem z pohodlí uzamčeného domova. Musí se ale chtít.

  Přeji pevné zdraví

 5. Pavel Kracík

  Ten covid! Ještě že ho máme. Rádi bychom s občany jednali, slyšeli jejich názor, rádi bychom pořádali besedy a veřejná shromáždění, ale ten covid, bože ten covid. Celé léto a začátek podzimu loňského roku sice žádné drastické epidemiologické restrikce neplatily, městem proudily davy turistů, občané užívali léta a dovolených, v kině mohlo sedět pohromadě až 100 lidí, ale to sem teď laskavě netahejme.

 6. Alžběta Vitvarová

  Velice mě mrzí způsob komunikace, jaký v celé záležitosti předvedla „otevřená“ radnice. Jestli tady někdo mluví o citlivosti sdělení, pak by bylo na místě, aby se nejdřív zamysleli ti, co tohle napsali. Opravdu Vám přijde, že celá věc byla s veřejností komunikována dostatečně? (A teď nemám na mysli dostatečná komunikace v rámci běžného provozu.) Ne jeden člověk, který sedí na radnici má pedagogické vzdělání a měl tu možnost vyzkoušet i toto povolání. Kéž by využili, tohoto potenciálu a začali komunikovat na důstojné úrovni.

  Cílem dopisu totiž nebylo někoho na něčem nachytat, ale podpořit zastupitelstvo a sdělit, že veřejná soutěž má pro občany města smysl, že jsou tu lidé, kteří by si přáli a tento krok by byl vítán! To je způsob, jak bychom si přáli, aby se o věcech rozhodovalo. A to i za cenu vyšší cenové náročnosti. Přínos takového kroku vidíme nejenom ve výsledku pořádání soutěže, ale i v jeho průběh může být zajímavý a hodnotově i společensky přínosný. Argument, že někdo nechce pořádat soutěž, protože výsledek je nejistý, je naprosto k smíchu. Pokud bych tuto logiku použila třeba na sportovní soutěže, tak nevím, jak by dotyční pochodili u sportovních spolků v Jičíně, obzvlášť když se město Jičín chlubí extraligou házené či florbalu. Vždyť i kvalitně nastavená grafická soutěž by byla dobrou prezentací města Jičína.
  Přiznávám, že jsem zklamaná. Nejenom z komunikace stylu „děláme všechno správně“, ale především z toho, že se zatím kromě Josefa Novotného nenašel nikdo, kdo by vyjádřil pochopení a snažil se řešit tuto věc lidsky.

 7. R. Švec

  Vidím, že jičínská radnice si drží svůj dlouhodobý standard. V mozkovém centru na Žižkově náměstí se totiž v každém období sejde skvadra nejosvícenějších lidí na zeměkouli, jejichž neomylnost je známá už i v meziplanetárním prostoru, a oprávněně se cítí dotčená nechápavostí hloupých voličů. Přejmě jí do příštích voleb lepší voliče, nejlépe takové, které si sama vybere, aby jí už nikdo nezodpovědně nenarušoval klid k práci a oprávněné přesvědčení, že vše dělá nejlépe.

 8. prochor Autor příspěvku

  LOGO

  Jičín se baví, Jičín má kauzu. Musela být? Stojíme vůbec o ní?

  28 občanů v otevřeném dopise obrátilo se na starostu města a zastupitele otevřeným dopisem, ve kterém vyjádřili hlavně nespokojenost s tím, že město nedodrželo svůj slib, že bude vystupovat otevřeně vůči občanům. Podepsaných bylo 28 občanů, kterým se nelíbí. Zejména, že nejen otázka loga, ale hlavně to, že se před započetím náročné práce na změně stránek města se budou moci občané k věci vyjádřit.

  Rada města jednala o té věci 3. 3. Viz bod 44 zápisu. V zápise není jediné slovo o názoru rady, o stanovisku radních k věci, to jest k myšlence otevřené radnice.

  Až dne 16. 3. dostali autoři dopisu čtyřstránkový elaborát nadepsaný Věc: Vyjádření k otevřenému dopisu … . Podepsaní vedoucí odboru kultury a tisový mluvčí. Tedy zaměstnanci radnice, jakožto úředníci. Ale osloven byl starosta a zastupitelstvo. Materiál má 7229 znaků s mezerami. Tedy 4 autorské stránky v řeči úřední. Není tu lidské slovo starosty, reakce na závěr dopisu, kde se píše: „A proto se domníváme, že nejlepší ze všech úhlů pohledu
  by bylo na vše zapomenout a začít znovu a správně.“

  Pavel Kracík dodává: „Dosud není jasné, zda se dopis dostal k těm, jimž byl určen, tedy ke všem zastupitelům města. Jelikož existuje vážné podezření, že oficiální komunikace přes podatelnu MěÚ Jičín a Radu města nefunguje jak má, a povážlivě drhne, zasíláme tento otevřený dopis všem zastupitelům e-mailem.

  Škoda, že vedení města takto reaguje. Takhle to rozhodně autoři dopisu nemysleli.

  proChor

  Prochoroviny: http//prochor.unas.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *